Tiller DPS i Trondheim var tidlige ute i 2010 med å ansette en erfaringskonsulent i en liten stilling. Siden 2013 har prosjektmidler kommer og gått – og gjort arbeidsforholdene ustabile. - Vi ønsker øremerkede midler til erfaringskonsulenter, sier Hanne Grete Jensen, psykiater på Tiller DPS.

Brukerperspektiver og endringsarbeid oppfattes som den sentrale kompetansen i rollen som erfaringskonsulent. Det viser en undersøkelse Nasjonal kompetansetjeneste (ROP) har gjort på oppdrag for Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.

-Jeg vil ikke tegne et glansbilde av psykiatrien. Til det har jeg opplevd for mye vondt. Men min innleggelse på akuttpsykiatrisk avdeling ved Sykehuset Telemark har vært et opphold preget av varme, trygghet og det å bli sett og hørt, sier Ingunn Øye.

Samarbeidsforskning i praksis

- Forskningen blir mer relevant når brukernes kunnskap blir en større del av psykisk helsefeltet, sier Heidi Westerlund som sammen med Dagfinn Bjørgen har skrevet ressursheftet om samarbeidsforskning.

På oppdrag fra Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse har Westerlund og Bjørgen utarbeidet heftet som inneholder en rekke råd og tips til hvordan drive samarbeidsforskning i praksis.

Flere samarbeider
 - Jeg håper folk lar seg inspirere til mer forskning innen psykisk helse. Målgruppa er mange, både medforskere og forskere, brukere og brukerstyrte sentra, sier Westerlund til Erfaringskompetanse.no.
 - Men hvorfor er det så viktig med nettopp medforskning?
 - Skal bruker og pårørendekunnskap bli løftet, er brukermedvirkning i forskning en av veiene til målet. Litteratursøket vi gjorde i forbindelse med utarbeidelsen av heftet har vist at det finnes mye internasjonalt, men lite norsk materiale på dette område, sier Westerlund som mener ressursheftet er et resultat av gode diskusjoner med erfarne forskerne i Forskningsutvalget om både fordeler og dilemmaer i slike samarbeid.

Nytt felt
 - Det er vanskelig å gi noen klare kriterier for hva som er god praksis innen samarbeidsforskning. Det er behov for flere forsøk og forskning på blant annet hvilken nytte det er for forskningsprosjekter med et slikt samarbeid. Det er et nytt felt i Norge enda, sier Westerlund som har arbeidet med heftet som en del av engasjementet i Erfaringskompetanses forskningsutvalg.
- Vi ønsker at ressursheftet skal være et oppslagsverk og en inspirasjon for ulike parter i slike samarbeid.

Fokus på problemstillinger
 Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse håper heftet kan være til inspirasjon.
- Dette heftet er en konkret satsing på å fremme kunnskap om hvordan samarbeidsforskning mellom forskere og folk med brukererfaring kan legges opp praktisk. Vi som kompetansesenter ønsker å sette fokus på noen problemstillinger som kan være aktuelle i et formelt og forpliktende samarbeid mellom ulike aktører. Dette gjelder både i forhold til ulikt ståsted, posisjon og i forhold til samarbeidet om forskningsoppgaver. Et slikt samarbeid stiller krav til begge parter hvor etikk og profesjonalitet står sentralt, uttaler daglig leder Hilde Hem som er glad for at ressursheftet nå blir lansert. Hun mener det vil være nyttig som diskusjonsgrunnlag for et konkret forskningssamarbeid. 

 Heftet inneholder også en oversikt over de mest kjente eksemplene på samarbeidsforskning i Norge. Heftet kan lastes ned gratis eller bestilles ferdig trykt (130,-).

Brukerperspektiv på alvor
 - Vi håper heftet vil bidra til å styrke medforskere i samarbeidet og tradisjonelle forskere i konkrete samarbeidsprosjekter. Et av kompetansesenterets oppgaver er å fremme metodikk for å gyldiggjøre bruker- og pårørendeerfaringer. Det er derfor helt sentralt å spørre hvordan medvirkning kan bli forstått og metodisk gjennomført for forskningsprosjekter. Systematisk samarbeid mellom forsknings- og brukermiljøer er en forutsetning for at bruker- og pårørendekunnskap skal bli tydelig i forskning. Hvis brukerperspektivet skal bli tatt på alvor i kunnskapsutviklingen, er det sentralt at vi har forskningsmetoder og folk med bruker- og pårørendebakgrunn som kan bidra. Erfaringskompetanses satsing på å gyldiggjøre den erfaringssnære kunnskapen innbefatter også å finne veiene dit, sier Hem.

Ta kontakt på post@erfaringskompetanse.no om du ønsker ressurshefte tilsendt. Heftet koster 130 kr inkl administrasjon og porto.

Publisert: 13:15 - 14. March 2012

Sist oppdatert: 10:05 - 19. March 2012

Facebook:

Ny forskning avslører at 76 prosent av norsk barnevernsungdom har en alvorlig psykisk diagnose. Nå erkjenner barneministere Solveig Horne at oppfølgingen av disse barna har vært for dårlig.

Ansatte og ledere i flere kommuner i Vesterålen er opprørte over at spesialisthelsetjenesten ikke lenger samhandler med dem om hjelp til personer med alvorlige og langvarige psykiske helse og rus-lidelser.

Ny forskning viser at undervisning i psykisk helse kan minske risikoen for selvmord, men det er ikke obligatorisk i norsk skole. Nå har helsesøstrene laget sitt eget opplegg til ungdomsskolene i Sandefjord.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPrivacy - Log in

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.