Oss

GOD KUNNSKAP ER GOD HELSE – VI ER HER FOR KUNNSKAPENS DEL

10 år – glede og alvor

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse ble etablert i 2006 som et treårig prosjekt under Opptrappingsplanen for psykisk helse og juridisk forankret i Mental Helse. Siden den gang har vi utviklet oss som et nasjonalt kompetansesenter med tydelig samfunnsoppdrag, øremerking i statsbudsjett og driftsavtale med Helsedirektoratet. Vår viktigste oppgave gjennom disse 10 årene har vært å innhente kunnskap fra levd liv. Løfte frem kunnskap fra brukere og pårørende innen psykisk helse og rus. Samle, systematisere og formidle denne kunnskapen på en slik måte at den i større grad enn nå etterspørres og tas i bruk i samfunnet. Det er med både glede og alvor vi i Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse ser på status etter 10 år på feltet. Glede fordi det skjer mye godt psykisk helsearbeid. Gode fagfolk har økende fokus på betydningen av levd liv, relasjoner og nettverk. Våre politikere har mål om utvikling av tjenester gjennom medbestemmelse. Og på tjenestetilbud som er mer fleksible når det gjelder arenaer og innhold. Men det er også med et alvor vi ser at det fortsatt er langt å gå. Det er smertefullt å se at altfor mange mennesker, og ikke minst mennesker med langvarige psykiske helseutfordringer, fortsatt opplever å bli redusert og fratatt selvrespekt. Dette må vi gjøre noe med. Det er mye god helse i god kunnskap. Om vi omsetter den i holdning og handling. Vi er her for kunnskapens del. Vi skal bidra til å styrke brukeres og pårørendes erfaringsbaserte kunnskap.

Et mer demokratisk og etisk psykisk helsefelt

Menneskets egenkraft er den viktigste ressursen i alt helsearbeid. Dyktige fagfolk og respekt er grunnleggende for utvikling av gode tjenester. Likeså anerkjennelse av et familie- og nettverksperspektiv. Vi jobber for et mer demokratisk og etisk psykisk helsefelt der man har reell brukerinnflytelse på alle nivå. Dette handler om fordeling av makt og ansvar gjennom brukermedvirkning.

Vårt samfunnsoppdrag er å:

 • Bidra til at kunnskapen fra brukeren og den pårørende blir tatt i bruk i tjenestene.
 • Bidra til utvikling av helsetjenestene slik at disse blir mer helsefremmende og bedre

treffer brukerens og den pårørendes behov.

 • Avdekke kunnskapsmangler på feltet.
 • Være med på å utvide kunnskapsbegrepet i forskning på rus og psykisk helse.

 

I tildelingsbrev fra Helsedirektoratet er vi gitt følgende oppgaver:

 • Gjennom nettverksbygging og dialog sørge for å samle, systematisere og videreformidle erfaringskompetanse innen psykisk helsefeltet. Senteret skal ivareta relasjonertil enkeltpersoner, brukerorganisasjoner, regionale brukerstyrte sentre, fag- og forskningsmiljøer, samt tjenesteapparat, politikere og samfunn.
 • Være en brobygger og bidra til at erfaringskompetansen kommer tydeligere frem i samfunnet.
 • Være pådriver for et forebyggende perspektiv innen psykisk helse på individ- ogsamfunnsnivå.

HVORDAN?

Vår viktigste oppgave er å samle og løfte frem kunnskap fra brukere og pårørende slik at denne kunnskapen kan føre til utvikling av god, kunnskapsbasert praksis. Vi lager nye publikasjoner, magasiner, bøker og nettsaker som trekker frem og formidler kunnskap fra brukere og pårørende.

Vi formidler bruker- og pårørendekunnskap via nettsiden www.erfaringskompetanse.no. Vi arrangerer toppmøter og paneldebatter der vi tar opp spørsmål som brukere og pårørende

er opptatt av.

Vi jobber tematisk og prosjektbasert med de kunnskapshull som blir gjort synlig i kontakten med brukerorganisasjoner, interessegrupper på feltet, enkeltpersoner, fagfelt og forskning. De siste årene har vi vært særlig opptatt av brukere med alvorlige og langvarige psykiske lidelser, av erfaringskonsulenter, av recovery, av kunnskap som kan redusere tvangsbruk og som kan fremme behandlingstilbud der medisiner vektlegges i mindre grad eller kan velges bort.

Konkrete eksempler

I 2016 hentet vi inn kunnskap om medarbeidere med brukererfaring. Dette resulterte i en bok om brukeransettelser og et større forskningsprosjekt om brukernes erfaringer med erfaringsmedarbeidere. I 2015 arrangerte vi et Toppmøte om grunnlagstenkning på feltet psykisk helse og rus. Dette resulterte i et magasin, der vi løftet frem tematikken i intervjuer, kunnskapsoppsummeringer, kronikker, artikler og anbefalinger til helsemyndighetene. Vår antologi Levd liv (2016) viser både hvordan psykisk helsefeltet og vårt senter har utviklet seg siste 10 år. I denne boken inviterer vi til nyanserende diskusjoner og skildringer av brukermedvirkning i praksis. Her samler vi ulike personer som gir oss en status på bruker- og pårørendekunnskapen i Norge.

Rus-/avhengighet

Å skille rus-/avhengighetsproblematikk fra psykiske helseutfordringer er i dag generelt unaturlig og lite formålstjenlig da stadig flere tjenester er organisert med tanke på felles tilbud. Svært mange mennesker med psykiske lidelser og helseutfordringer strever også med rusrelaterte problem, og motsatt. Vi skal samle, systematisere og spre erfaringer fra mennesker som sliter med psykiske helseutfordringer og de som både har psykiske og rusrelaterte problem. Det betyr at også erfaringer fra brukere med ROP-lidelser og deres pårørende vil være relevante for oss.

Eierform

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse er registrert som et tiltak i regi av Mental Helse og deler samme organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret. Senteret har eget styre; http://www.erfaringskompetanse.no/kontakt-oss/styret/


Kontakt oss gjerne på epost:
post@erfaringskompetanse.no 

 

Postadresse:

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
Postboks 298 Sentrum
3701 Skien.

Besøksadresse:

Frogner Hovedgård – Verkstedbygget
Frogner Ring 8
3715 Skien.

Fakturaadresse:

Mental Helse
Erfaringskompetanse   
c/o Knif Regnskap
Bergtoras vei 120
4633 Kristiansand
Helst på E-post til: kunde0716@krbilag.no

Organisasjonsnummer: 971 322 926

 

  Vis erfaringskompetanse.no i et større kart

låven

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev. Ta også en titt i vår nettbutikk

Delta i diskusjonen, skriv en kommentar nedenfor

KJØP VÅRE PUBLIKASJONER

HANDLEKURV

Handlekurven er tom

SISTE SAKER

 • Forskeren forklarer: Langtidseffekter av psykoterapi
  Økt forståelse for hva som bidrar til langtidseffekter etter psykoterapi kan gi store gevinster, både samfunnsøkonomisk og i form av økt livskvalitet for klienter over tid. Funnene i psykolog Vidar Blokhus Ekrolls doktorgrad utfordrer terapimodeller som opererer med et snevert syn på hva som er viktig i terapi.
 • Om brukermedvirkning: Brukermedvirkning på Kilden
  Leder Elin Løberg Pedersen og deltaker Bjørn Evensen sitter sammen med flere andre deltakere i Kilden denne nydelige vinterdagen i Notodden. -Kilden er et sted for personlig vekst gjennom kreative uttrykksformer, sier Elin og understreker at dette tilbudet er for alle uansett bakgrunn eller livsutfordringer. Her kommer unge og gamle for å delta i ulike verksteder alt fra filosofikafe, turgruppe og mindfulnessgruppe, til tankeverksted og kreativt verksted.
 • Forskeren forklarer: Frykten for barnevernet
  Frykten for barnevernet blant etniske minoriteter er mulig å forstå, sier Marte Knag Fylkesnes. Hun disputerte fredag 4. mai for Ph.d-graden ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Tittel på avhandlingen er «Frykt, forhandlinger og deltakelse. Familier med etnisk minoritetsbakgrunn i møte med den norske barneverntjenesten».

PÅ SOSIALE MEDIER


Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv

Fra Twitter