Forskeren forklarer: Pasienters erfaringer med involvering av pårørende ved tvang

Sammen med Senter for medisinsk etikk har Kompetansesenter for brukererfaringer og tjenesteutvikling (KBT) forsket på pasienters syn på og erfaringer med involvering av pårørende i psykiske helsetjenester, med spesiell vekt på involvering ved tvang.

Skrevet av: Eskil Skjeldal

-Prosjektet synliggjør behovet for en bred forståelse av pasientenes pårørende, og vi må unngå et ensidig syn på pårørende som enten en årsak til problemer eller en ubetinget ressurs, da dette bildet er brokete, sier Juni Raak Høiseth fra KBT.

-Hva er prosjektets innhold?

-I dette prosjektet intervjuet vi tilsammen 24 pasienter eller tidligere pasienter med tvangserfaringer om hva de ser på som god pårørendeinvolvering og hvilken betydning de mener pårørende kan ha i arbeidet for å redusere og kvalitetssikre bruken av tvang. Det ble benyttet både individuelle- og fokusgruppeintervjuer.

 -Hvilke spørsmål stilte dere for å finne ut av dette?

-Vi stilte blant annet spørsmål om hvem de så på som sine pårørende og i hvilken grad de så på de pårørende som en ressurs eller ikke, og hvorfor. Vi spurte videre om hvilke syn og erfaringer de hadde med pårørendeinvolvering og da særlig ved bruk av tvang, og om de hadde noen forslag til bedre praksis og løsninger på dilemmaene i forbindelse med pårørendeinvolvering.

-Hva fant dere?

-Prosjektet viser at pasientene hadde en stor bredde i synet på hvem som er viktige pårørende og på pårørende som en ressurs som varierte mellom å være en viktig årsak til problemene (f.eks. ved overgrep), manglende støtte ved at de trakk seg unna, til at de var en delvis til uunnværlig støtte. De psykiske problemene utfordrer familierelasjonene. Det er derfor viktig BÅDE å ivareta og støtte pårørende, OG opprettholde lovens krav om taushetsplikt for å ivareta pasientens selvbestemmelse, gode grenser i familien og sikre beskyttelse for pasienten ved behov. Pasientene opplevde samtidig at de ikke blir spurt eller tilbudt hjelp for å få en god dialog med pårørende eller bistand ved familiekonflikter. De savnet mer løpende dialog om taushetsplikten, og en bedre forklaring av hva samtykke faktisk innebærer for å unngå misforståelser. Tjenestene bør bruke mer tid for å avklare best mulig rolle for pårørende slik at de kan bli en styrke for pasienten. God og riktig informasjon til og involvering av pårørende kan bidra til mestring og til å forebygge tvang.  

 -Hvorfor er dette viktige funn?

-Det finnes mye debatt om pårørendes rolle, men få har spurt hva pasientene selv mener om saken. Studien gir derfor verdifull kunnskap til helse- og pårørendepolitikken og tjenesteutviklingen. Prosjektet synliggjør behovet for en bred forståelse av pasientens pårørende, og å unngå et ensidig syn på pårørende som en årsak til problemer eller ubetinget ressurs da dette bildet er brokete. Tjenestene bør styrke samarbeidet rundt mestring på en god måte, også for å forebygge tvang.  Det er et behov for et system, rutiner og kunnskap om hvordan hjelpeapparatet på best mulig måte kan ivareta både pasientene og pårørendes behov. Taushetsplikten bør ikke være et hinder for dette.

-Hvilke nye kunnskapshull har denne studien avdekket?

-Denne studien har gitt mer kunnskap om pasientens perspektiver på pårørende-involvering og kompleksiteten i pårørende-feltet, men det trengs langt mer forskning på dette området fremover. Dette gjelder både forskning om pasientenes perspektiver og hvordan man kan støtte partene bedre. Det er stort behov for å utvikle bedre tjenester i forhold til pårørendeinvolvering, men dette må også inkludere pasientenes perspektiv. Prosjektet viser at pasientene mente at pårørende kan bidra til forebygging og kvalitetssikre tvangsbruk (om ikke alltid). Dette er et spennende funn som i år skal utforskes mer i et oppfølgende forskningsprosjekt ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.

 – Hvordan har dere ivaretatt brukerinvolveringen gjennom forskningsprosessen?

-Vi har benyttet samarbeidsbasert forskning. Forsker Reidun Norvoll fra Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo, nå ansatt ved Arbeidsforskningsinstituttet ved Høgskolen i Oslo og Akershus, gjennomførte undersøkelsen sammen to medforskere med brukererfaring, Juni Raak Høiseth og Dagfinn Bjørgen fra KBT. Alle har deltatt gjennom hele forskningsprosessen. Dette forskningssamarbeidet har vært veldig viktig for å rekruttere deltakere og for å kunne belyse problemstillingene fra flere innfallsvinkler.

Vil du vite mer om prosjektet? Ta kontakt med Juni Raak Høiseth: juni.hoiseth@kbtmidt.no eller Reidun Norvoll reidun.norvoll@afi.hioa.no

Heftet kan leses eller lastes ned som PDF her: http://www.med.uio.no/helsam/tjenester/kunnskap/etikk-helsetjenesten/forskning/publikasjoner/bade-og/

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev. Ta også en titt i vår nettbutikk

Delta i diskusjonen, skriv en kommentar nedenfor

KJØP VÅRE PUBLIKASJONER


RELATERT INNHOLD

 • Respekt og dyktige fagfolk i fokusjanuar 16, 2013 Respekt og dyktige fagfolk i fokus - Jeg håper tjenesteapparatet er klar for å ta imot ny kunnskap. Vi er stolt og glad for at vi har bidratt til å realisere studien som har resultert i artikkelen om bedre kvalitet […]
 • Brukerstemmen kommer fremjuni 25, 2013 Brukerstemmen kommer frem Det siste året har man gjennomført en brukererfaringsundersøkelse av pasienter i 12 ambulante oppfølgingsteam (ACT-team) rundt i landet. Prosjektteamet for ACT-studien har gjennomført […]
 • Doktorgradsstudium basert på metoden Bruker Spør Bruker om behandlingsformen ACTjuni 23, 2014 Doktorgradsstudium basert på metoden Bruker Spør Bruker om behandlingsformen ACT Ann-Mari Lofthus begynte som intervjuer for prosjektet Bruker Spør Bruker om ACT, et samarbeid mellom Akershus universitetssykehus og Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.
 • Sultne på ny kunnskapjanuar 24, 2013 Sultne på ny kunnskap Ni ivrige studenter stilte på første samling på Høgskolen i Buskerud sin videreutdanning i samarbeidsbasert forskning i psykisk helsearbeid. Det er fortsatt ledige plasser.
 • Ny pårørendeundersøkelseapril 3, 2017 Ny pårørendeundersøkelse Erfaringskompetanse var blant de inviterte da Pårørendealliansen 31. mars presenterte de første funn fra sin store pårørendeundersøkelse på Litteraturhuset i Oslo. 3127 pårørende har […]

HANDLEKURV

Handlekurven er tom

SISTE SAKER

 • Toppmøte-prosessen er i gang
  26. april 2018 vil senteret igjen arrangere et toppmøte, denne gangen med temaet Barn som pårørende. I den anledning samlet vi interesserte personer og miljøer til et innspillsmøte i Oslo i går.
 • Forskeren forklarer: Brukermedvirkning økte forskningskvaliteten
  Nina Helen Mjøsund, fra FoU-avdelingen, klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken HF, har forsket på erfaringer med god psykisk helse og helsefremming hos personer med alvorlig psykisk lidelse, samt hva som fremmet god brukermedvirkning i prosjektet og hvordan det økte forskningskvaliteten.
 • Nytt magasin om samarbeid med pårørende
  Denne uken sender vi ut magasinet Veien videre, som informerer om og oppsummerer toppmøtet i mai, der tjenestenes samarbeid med pårørende var tema. Magasinet blir sendt ut til en rekke mottakere og det er nedlastbart via våre nettsider. Senteret håper at dette heftet vil bidra til økt samarbeid med, og ivaretakelse av, de pårørende.

PÅ SOSIALE MEDIER


Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv

Fra Twitter