Medisinfri behandling i psykisk helsevern: Lovisenberg DPS

Ingrid Lange er seksjonsleder ved Lovisenberg DPS, seksjon døgn, samt leder av prosjektgruppen ved DPS et som skal utvikle et tilbud om medisinfri behandling i henhold til oppdraget fra Regjeringen. Lovisenberg DPS har hatt et tilbud om medisinfri behandling i et år. Foreløpig har 2 pasienter mottatt tilbudet.

Skrevet av: Tone Larsen Hoel

Staben ved Lovisenberg DPS.

Behandlingstilbudet

-Hva slags tilbud har dere for dem som ønsker medisinfri behandling?

-Pasientene får et tverrfaglig behandlingstilbud med vekt på individuelle samtaler, gruppeterapi, samtalegrupper, kognitiv terapi, psykomotorisk behandling, pasientundervisning, fysisk aktivitet, miljøterapi, og kunst- og uttrykksterapi.

-Hvilke grunnverdier og kunnskap bygger tilbudet på?

-Grunnverdiene og kunnskapen er lik om det er pasienter som er innlagt med eller uten medisiner som en del av behandlingen. Vi er opptatt av å møte pasienter med respekt, både med tanke på deres kunnskap om egen helse og deres ønske om behandling. Vi vil jobbe med utgangspunkt i hva pasienten ønsker med innleggelsen. Vi tilstreber en individuell tilnærming og brukermedvirkning vektlegges. Vi vil at pasienten skal være aktiv i egen behandling, oppleve å ha eierskap til egne mål og behandlingsplan. Pårørende ønsker vi også skal være aktivt involvert. For å fange opp behov og ressurser hos pasienten vektlegger vi tverrfaglig samarbeid i behandlingsteamene, der de ulike faggrupper komplementerer hverandre.

-Hva er grunnen til at dere har valgt nettopp disse tilbudene?

-Dette tilbudet skal gis på en allmennpsykiatrisk seksjon, og i behandlingen er vi opptatt av å følge nasjonale retningslinjer og veiledere. For pasientene er det viktig med et trygt sted å være, samtidig som gruppeterapi og individuelle tilbud gir dem mulighet til utvikling og aktivitet. Den daglige strukturen i avdelingen og oppfølgingen av miljøterapeutene bidrar til gode rutiner og fremmer søvn. Å være med andre i situasjoner og i en avdeling der de kan føle seg trygge kan også gi pasientene nye erfaringer og læring med samvær og samspill med andre. Når det gjelder utforming og utvikling av seksjonens tilbud har vi hatt brukermedvirkning i form av at det satt representanter fra Mental Helse Ung, Hvite Ørn og Rådet for Psykisk helse i prosjektgruppen.

Målgruppe

-Hvem får dette tilbudet og hvorfor?

-Tilbudet er for pasienter med psykoselidelser eller bipolare lidelser, dette var føringer fra regjeringen.

-Har dere noen erfaringer med hvordan tilbudet er mottatt av målgruppen?

-Vi opplever at det er interesse, men hittil har det vært få søknader. En utfordring er å få til at medisinfrihet tilbys og følges opp gjennom hele pasientens behandlingsløp.

Medisinfri behandling

-Må man være medisinfri for å få et tilbud hos dere eller tilbys det nedtrapping?

-Pasientene kan få tilbud om nedtrapping av medisiner, medisinjustering, eller behandling uten medisiner hos oss. Det er nevroleptika det primært er fokus på, og det tilbys ikke vanedannende B-preparater under innleggelsen.

Kriseplan

-Er det noen motforestillinger mot dette tilbudet internt hos dere?

-Nei. Men det er noe bekymring som dreier seg om faglig forsvarlighet, og hva vi gjør hvis pasienten får en oppblomstring av psykotiske symptomer.

-Ja, hva gjør dere om dette skjer?

-Da har vi forhåpentligvis en kriseplan som er utarbeidet sammen med pasienten og eventuelt pårørende.  Der kan det for eksempel stå hvordan pasienten kan skjermes i avdeling, om vedkommende skal starte med medisiner eller om pårørende skal kontaktes. En utfordring for behandlingsteamet kan være at man opplever at pasienten blir dårligere, men at man ikke kan hjelpe på den måten man selv tenker er best og hvor man har erfaring. Dette kan skape usikkerhet. 

Behandlingstid

-Hvor lenge kan man være i behandlingsopplegget?

-Lengden på behandlingstiden vil variere alt etter som hva bestillingen er. Behandlingstiden avtales individuelt, men vi vektlegger samarbeid med poliklinikk eller andre eksterne behandlere, og innleggelse må være en del av et behandlingsforløp. Vi ser for oss at for pasienter som skal seponere medisiner kan det være aktuelt med planlagte innleggelser for å fange opp eventuelle symptomer etter nedtrapping. Gjennomsnittlig behandlingstid i allmennpsykiatrisk døgnavdeling hos oss er ca. 25 dager, for de som skal ha medisinfri behandling ser vi for oss at det kan bli lengre behandlingstid, men ikke nødvendigvis inne på avdelingen hele tiden.

Pårørende, barn og nettverk

-Hvordan involveres og ivaretas pårørende og nettverk, og pasientens barn?

-Pårørende skal inviteres med i forvernsamtale, og hvis pasienten samtykker, skal de også ha kopi av behandlingsplan og kriseplan. Barn som pårørende blir alltid invitert til barnesamtale, dette gjelder for alle pasienter.

Brukermedvirkning og samarbeid

-Hvordan sikrer dere at pasientene deltar i viktig avgjørelser i spørsmål vedrørende behandlingen?

-Ved å ha et grundig forvern der behandlingen blir presentert og pasienten blir informert om behandling med og uten medisiner. Det utarbeides en behandlingsplan som tar utgangspunkt i pasientens ønsker og mål for behandlingen. Det avholdes videre ukentlige behandlingsteammøter sammen med pasienten der behandlingsplanen blir gjennomgått.

Forskning

-Forskes det på de tilbudene som dere har iverksatt?

-Nei, ikke lokalt. Men Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling Midt- Norge (KBT) har fått i oppdrag fra de regionale helseforetakene å evaluere de legemiddelfrie behandlingstilbudene. http://kbtmidt.no/2017/08/23/pagaende-prosjekter/

Mer informasjon

-Dersom noen som leser dette ønsker å søke seg til dette tilbudet, hva kan de da gjøre?

-Da kan man ta kontakt med fastlege, eller behandler i spesialisthelsetjenesten om man har en fra før, og be om henvisning med bestilling om nedtrapping av medisiner, medisinjustering eller medikamentfritt behandlingstilbud. Pasienter har rett til medikamentfri behandling hvis det er vurdert forsvarlig, selv i de tilfeller behandler ikke vurderer dette som et optimalt behandlingsalternativ.

 

Kontaktinformasjon: Ingrid Lange, Seksjonsleder Lovisenberg DPS, Seksjon døgn: ingl@lds.no

Les mer om tilbudet her: https://www.lds.no/behandling/behandlinger-a-aa/m/medikamentfritt-behandlingstilbud-ved-psykiske-lidelser/

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev. Ta også en titt i vår nettbutikk

Delta i diskusjonen, skriv en kommentar nedenfor

RELATERTE SAKER


KJØP VÅRE PUBLIKASJONER

HANDLEKURV

Handlekurven er tom

SISTE SAKER

  • Forskeren forklarer: Reising med psykiske utfordringer
    I vårt samfunn legges det stadig bedre til rette for personer med ulike funksjonsnedsettelser. Men mest handler om dem som har en fysisk funksjonsnedsettelse. Dagens forståelse av universell utforming handler nesten bare om personer med fysiske vansker, ikke mennesker med psykiske funksjonsnedsettelser. En ny studie fra Transportøkonomisk institutt (TØI) har sett på hvilke utfordringer som finnes for denne gruppen.
  • Forskeren forklarer: Helsesøsteren og pårørendebarn
    Hvordan kan skolehelsetjenesten støtte, hjelpe og tilrettelegge for barn og unge som er pårørende av foreldre med psykiske vansker og rusproblematikk? Selv om helsesøstre ønsker å bidra, viser Anne-Turid Karlsruds forskning at ytre faktorer fører til at det er vanskelig å følge opp pasientenes barn.
  • Troen på saklig informasjon
    Heftet Tvang og samtykkekompetanse. Hva er egentlig samtykkekompetanse? har nå solgt over 1500 eksemplarer. Dette gjør heftet til den publikasjonen som har solgt mest i senterets historie, og det med stor margin. Hvorfor ble dette heftet så populært, og kan små hefter øke brukermedvirkningen i psykisk helsevern? Daglig leder Hilde Hem er ikke i tvil.

PÅ SOSIALE MEDIER


Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv

Fra Twitter