Medisinfri behandling i psykisk helsevern: Vestre Viken

Prosjektleder for Medisinfrie døgntilbud i Vestre Viken HF er Bror Just Andersen. Vestre Viken har opprettet til sammen 6 plasser for medisinfri behandling. Disse er lokalisert fire steder, til Bærum DPS ved Døgnavdelingen Dr. Høstsvei (4 plasser), Kongsberg DPS (1 plass) og Psykiatrisk avdeling Lier (1 plass). Tilbudene har noe ulik utforming og tilbud. Just Andersen forteller mer i dette intervjuet.

Skrevet av: Tone Larsen Hoel

-Vi har ingen ventetid utover det ordinære på vår medisinfrie behandling i Vestre Viken, sier prosjektleder Bror Just Andersen.

Behandlingstilbud og målgrupper

-Hvilke ulike tilbud har dere til pasienter som ønsker medisinfri behandling?

-Ved Lier er det én prioritert døgnplass til pasienter som mottar Basal eksponeringsterapi, ved BET-teamet. Tilbudet er først og fremst rettet mot de med diagnoser i psykose/bipolar-spekteret som har vært behandlet med flere typer medisiner over lang tid. I BET-behandlingen har pasienter allerede i flere år fått tilbud om medisinfri behandling, så dette er ikke egentlig noe nytt for dem. Det arbeides i tråd med en recovery-tilnærming der pasientens egne verdier og mål er styrende for behandlingstilbudet, og der vi jobber for å fremme pasientens autonomi. BET-teamet bruker arbeidsmetodene Basal eksponeringsterapi (BET), Komplementær ytre regulering (KYR), Aksept og forpliktelsesterapi (ACT), fysisk aktivitet og mindfulness. Det er mye fokus på struktur og egen mestring, og pasientene har en strukturert ukeplan der også samtaler med sin terapeut og co-terapeut inngår.

– Og tilbudet ved Dr. Høstevei?

-Ved Dr. Høstsvei tilbys kognitiv miljøterapi og vi har integrert tilbudet til pasienter som mottar medisinfri behandling i enhetens øvrige behandlingstilbud. Målgruppen for disse plassene er primært folk med depresjon, angst og personlighetsforstyrrelser, ikke akutte psykoser og alvorlige bipolare lidelser. Terapeutiske tilnærminger som tilbys er psykoterapi, undervisning om ulike lidelser og mestring, kunst -og uttrykksterapi, fysisk aktivitet, trening i ulike ferdigheter, hjelp til å komme i eller tilbake til utdanning eller arbeid, samarbeid med familie, øvrige nettverk og øvrige hjelpeinstanser.

-I Kongsberg har dere én plass, hva tilbys der?

-Ved Kongsberg DPS er målgruppen pasienter med et psykoselignende sykdomsbilde som har blitt behandlet over tid med medisiner uten opplevd symptomlette og/eller bedring av funksjonsnivå. DPS-et tilbyr kognitiv terapi, elementer fra BET og ACT, samt pasientundervisning, oppmerksomhetstrening, ulike temagrupper og fysisk aktivitet. Målet med behandlingen er bedre mestring av sin lidelse og sine symptomer. Videre tilbys familiene undervisning og muligheter for erfaringsdeling med andre i lignende situasjon. Kongsberg og Bærum DPS er døgnavdelinger med åpen dør, og tilbudene her er derfor begrenset til de som ikke har behov for slike begrensninger. Etter innleggelse tilbys pasienter poliklinisk oppfølging ved seksjonen. Erfaringer fra innleggelsen kan utforskes og styrkes, utfordringer etter innleggelse kan identifiseres og jobbes med sammen med pasienten og eksterne hjelpeinstanser. Den etablerte relasjonen brukes til å hjelpe pasienten med å mestre overgangen til eget hjem, etablering av meningsfull aktivitet og arbeid med forebygging av tilbakefall. Felles for alle behandlingstilbudene er at de har samtaler med pasienten og eventuelle pårørende i forkant av et eventuelt opphold, og alle tilbyr et alternativ til behandling støttet av psykofarmaka.

Behandlingstid

-Hvor lang tid kan man få tilbudene?

-Vi tenker at behandling uten medisiner krever noe tettere og lengre oppfølging enn der medisiner inngår. Det viser både erfaringer fra blant annet BET-behandlingen, og slik antydes det i flere kunnskapsoppsummeringer og i konklusjonen i det nylig utgitte litteratursøket om medikamentfrie tiltak i psykisk helsevern fra Nasjonalt folkehelseinstitutt. Det er imidlertid vanskelig å si noe generelt om dette ettersom vi ønsker å tilpasse tilbudet individuelt og samtidig tilby en gradvis overgang til ambulant og poliklinisk oppfølging.

-Hvor lang ventetid er det?

-Vi har ingen ventetid ut over det ordinære på disse plassene. Med andre ord kan du finne oppdatert informasjon om ventetid på disse plassene på www.frittsykehusvalg.no.

Kunnskaps -og verdigrunnlag

-Hvorfor har dere valgt nettopp disse tilbudene? Hvilke verdier og kunnskapsgrunnlag bygger tilbudene på?

-Vi ønsker å tilby kunnskapsbasert behandling til alle pasientgrupper. For øvrig har vi forholdt oss til overordnet protokoll fra Helse Sør Øst om hva som skal vektlegges i etablering av disse medisinfrie tilbudene, til nasjonale faglige retningslinjer og til tilgjengelig kunnskap. Utprøving av redusert eller ingen bruk av antipsykotika krever erfaring med behandling av psykosefenomener og gode rammer. Tilbudene våre bygger på lang erfaring med psykosebehandling ved våre enheter. Medisinfrie tilbud vil som alle andre tilbud baseres på vurderinger av faglig og etisk forsvarlighet, og vi tilbyr behandling med metoder som er anerkjent innenfor en kunnskapsbasert praksis. Behandlingstilbudet vil være et tiltak i et lengre behandlingsforløp og bygger først og fremst på frivillighet, likeverdighet og autonomi.

-Dere sier at kunnskapsgrunnlaget på medisinfri behandling av psykoselidelser er tynt, er det da ikke stor risiko ved å prøve ut dette?

-Kunnskapsgrunnlaget for den medikamentfrie behandlingen er foreløpig ikke veldig sterkt, men vi ønsker å bidra til at den blir bedre. Vi har en FoU-avdeling som er sterkt engasjert både med forskningsbasert evaluering av disse tilbudene, kunnskapsinnhenting og kunnskapsdeling både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Medisinfrihet

-Hvordan forholder dere dere til bruk av medisiner på disse postene? Kan man bruke noen typer? Kan man trappe ned eller må medisiner være seponert før oppstart?

-Alle de aktuelle seksjonene tilbyr hjelp både til nedtrapping av medisiner og medisinfri behandling. På de medisinfrie plassene tilbyr vi verken psykofarmaka eller benzodiazepiner. Dersom pasienten ønsker endring i dosering tilbys behandlingen, slik som tidligere, gjennom vårt ordinære tilbud.

Pårørende, nettverk og barn

-Hvordan samarbeider dere med og ivaretar barn, pårørende og øvrige nettverk?

-Arbeid og samarbeid med pårørende, barn og øvrig nettverk er et viktig fokus for alle våre behandlingstilbud. Vi følger generelt sett ordinære retningslinjer for pårørendeinvolvering og støtte, og jobber i henhold til avtaler som inngås ved innskriving.

Forskning

-Forskes det på disse tilbudene? I tilfelle hva vil dere finne ut og hvordan?

-Vi har ikke et eget forskningsprosjekt på dette, men vår FOU-avdeling er som nevnt engasjert og vi er en del av et større nasjonalt nettverk som skal utvide kunnskapsgrunnlaget om både virkningsfulle faktorer ved behandlingen og tilfredshet ved den hjelpen som tilbys. Dersom vi får pasienter ved våre plasser vil vi vurdere å hente informasjon om problemstillinger som:

 • Hva er pasientenes løpende erfaringer med medisinfrihet gjennom behandlingsforløpet?
 • Hva oppleves som virksomt? Hvilke elementer av behandlingen beskrives som mest betydningsfulle?
 • Hva ble opplevd som vanskelig? Hvilke elementer av behandlingen beskrives som ikke å fungere? Hva mangler eller hva kunne ha vært nyttig å ha med i et forbedret tilbud?
 • Utviser pasientene som mottar medisinfri behandling som gruppe bedring (symptomer, funksjon, tilfriskning) fra inntak til utskrivning og oppfølging?
 • Kan noen karakteristika ved pasientene ved inntak predikere henholdsvis positiv eller negativ utvikling/bedring?
 • Har de ulike behandlingstilbudene i medisinfrie tilbud ulik bedringseffekt på gruppenivå?

Mer informasjon

-Hva skal du gjøre om du leser dette og vil prøve dette tilbudet?

-Dersom du ikke mottar annen behandling i Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken, kan du be fastlegen skrive at det gjelder medisinfri behandling i døgnavdeling i henvisningen til spesialisthelsetjenesten. Dersom du allerede mottar behandling i klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken, ber du din behandler sende en henvisning om medisinfri behandling i døgnavdeling. Tildeling av plass skjer via ordinært inntak. Er det noe annet du lurer på kan du ta kontakt med meg på broand@vestreviken.no.  

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev. Ta også en titt i vår nettbutikk

Delta i diskusjonen, skriv en kommentar nedenfor

RELATERTE SAKER


KJØP VÅRE PUBLIKASJONER

HANDLEKURV

Handlekurven er tom

SISTE SAKER

 • Forskeren forklarer: Reising med psykiske utfordringer
  I vårt samfunn legges det stadig bedre til rette for personer med ulike funksjonsnedsettelser. Men mest handler om dem som har en fysisk funksjonsnedsettelse. Dagens forståelse av universell utforming handler nesten bare om personer med fysiske vansker, ikke mennesker med psykiske funksjonsnedsettelser. En ny studie fra Transportøkonomisk institutt (TØI) har sett på hvilke utfordringer som finnes for denne gruppen.
 • Forskeren forklarer: Helsesøsteren og pårørendebarn
  Hvordan kan skolehelsetjenesten støtte, hjelpe og tilrettelegge for barn og unge som er pårørende av foreldre med psykiske vansker og rusproblematikk? Selv om helsesøstre ønsker å bidra, viser Anne-Turid Karlsruds forskning at ytre faktorer fører til at det er vanskelig å følge opp pasientenes barn.
 • Troen på saklig informasjon
  Heftet Tvang og samtykkekompetanse. Hva er egentlig samtykkekompetanse? har nå solgt over 1500 eksemplarer. Dette gjør heftet til den publikasjonen som har solgt mest i senterets historie, og det med stor margin. Hvorfor ble dette heftet så populært, og kan små hefter øke brukermedvirkningen i psykisk helsevern? Daglig leder Hilde Hem er ikke i tvil.

PÅ SOSIALE MEDIER


Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv

Fra Twitter