Når ordene ikke strekker til

Musikkterapi kan være en av flere nøkler til bedring for alvorlig psykisk syke, mener Hans Petter Solli. Musikkterapeuten ser frem til paneldebatt om medisinfrie behandlingstilbud.

Skrevet av: Astrid Borchgrevink Lund

MESTRING OG HÅP: -Musikk kan skape en opplevelse av mestring og gi personen glede og håp, sier PhD i musikkterapi ved Lovisenberg Diakonale Sykehus og førsteamanuensis på Norges musikkhøgskole, Hans Petter Solli. (Foto: Hugo Lande)

– Forskning viser at musikkterapi bidrar til bedring for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Brukerne selv forteller at musikkterapi gir opplevelser av mestring, deltakelse, glede og håp. Vi snakker her om recovery i praksis, sier Solli som har tatt doktorgrad om emnet. Han jobber som musikkterapeut på Lovisenberg Diakonale Sykehus og er førsteamanuensis på Norges musikkhøgskole. Han har samtidig en stilling ved Universitetet i Bergen der han reiser rundt og informerer om musikkterapi i psykisk helse- og rusfeltet.

 

Anbefalinger
Musikkterapi er anbefalt i Helsedirektoratets «Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser.». Der står det at musikkterapi har fått høyest mulig anbefaling på grunnlag av høyest mulig evidensnivå. Det står videre at musikkterapi «fremmer tilfriskning, og behandlingen bør starte i akuttfase, med henblikk på å moderere de negative symptomene. Behandlingen må utføres av offentlig godkjente musikkterapeuter», og videre at ”musikkterapi er like effektivt for pasienters som er innlagt på døgnenheter, som for dem som får poliklinisk behandling. Forskning viser at musikkterapi både kan inngå i behandling innen psykisk helsevern og i kommunalt arbeid.”
Basert på dette anbefaler Helsedirektoratet musikkterapi som en av fire tilnærminger til medisinfri behandling (sammen med kognitiv terapi, fysisk aktivitet og familiesamarbeid).

 

Må velge selv
Hans Petter Solli legger vekt på både brukererfaringer, recovery og symptommestring når han forteller om funnene i forskningen sin.
-Ved psykose blir ofte kommunikasjons- og relasjonsevnen redusert, og forskning viser at dette bedrer seg gjennom deltakelse i musikkterapi. Videre ser man at motivasjonen øker, og at musikken er en god inngang til kommunikasjon av følelser når ordene ikke strekker til.
-Ser du noen faremomenter, er musikkterapi tilstrekkelig ved behandling av alvorlig psykisk syke?
-Musikkterapi skal ikke være et tilbud utelukkende alene. Man må se på helheten og la musikkterapien være en integrert del av den tverrfaglige behandlingen, også sammen med medisiner dersom det er nødvendig. Vi er opptatt av at dette skal være et integrert tilbud og at brukeren selv må velge behandlingsformen, understreker Hans Petter Solli til Erfaringskompetanse.no.
Er du opptatt av medisinfrie behandlingstilbud? Paneldebatten skjer på Litteraturhuset i Oslo 21. april.

 

Relevante linker:

https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/psykisk-helsevern/legemiddelfri-behandling-i-psykisk-helsevern

http://uni.no/nb/uni-helse/musikkterapi-og-psykisk-helse/

https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/psykisk-helsevern/legemiddelfri-behandling-i-psykisk-helsevern

https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/psykisk-helsevern/legemiddelfri-behandling-i-psykisk-helsevern

http://napha.no/content/20414/Musikkterapi-misjonaren

 

Brukere som uttaler seg om musikkterapi

http://www.tv2.no/a/7579941

http://www.vl.no/2.610/divaen-og-doktoren-1.318258

http://www.ba.no/nyheter/for-francis-ble-musikkterapi-redningen/s/5-8-30049

http://www.mentalhelse.no/sinn-samfunn/innblikk/trommer-mot-kaos

 

HANDLEKURV

Handlekurven er tom

SISTE SAKER

  • Om brukermedvirkning: Erfaringspanelet psykisk helse og rus i Helse Bergen
    Erfaringspanelet er et rådgivende organ for Divisjon psykisk helsevern i Helse Bergen. I panelet sitter 19 mennesker med reflekterte egenerfaringer med rus eller psykiske problem og behandling, som tjenestebrukere selv og/eller som pårørende. De er ikke representanter for brukerorganisasjoner, men sitter der i kraft av seg selv og sin erfaringsbaserte kunnskap. Leder for panelet, erfaringskonsulent Ove Vestheim, og divisjonsdirektør Hans Olav Instefjord forteller mer om samarbeidet her.
  • Om brukermedvirkning: Brukermedvirkning i forskning
    Mette Haaland-Øverby fra Nasjonal Kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) er medforsker og samarbeider med professor Ole Petter Askheim ved Høgskolen i Innlandet om forskningprosjektet «Brukermedvirkning – fra politikk til praksis».
  • Forskeren forklarer: Benken, en åpen russcene
    Hva skjer på en åpen rus-scene, og hvorfor kommer folk tilbake? Hva representerer den åpne rus-scenen for en rusavhengig? Og forteller den rusavhengiges bruk av den åpne rus-scenen noe om hvordan rustjenestene oppleves av en rusavhengig? Trond Erik Grønnestad (UiS) har forsket på den åpne rus-scenens funksjon og rolle i livene til rusavhengige.

PÅ SOSIALE MEDIER


Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv

Fra Twitter