En plikt å innhente tilbakemeldinger 

Den nasjonale brukererfaringsundersøkelsen i 2015 blant pasienter med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling viser at det er en positiv utvikling på flere områder.

Skrevet av: Ekstern bidragsyter

GRUNNLAG: Pasienter og brukeres tilbakemeldinger skal være grunnlag for videreutvikling av tjenestene, mener Erfaringskompetanses seniorrådgiver Tone Hoel Larsen.

Nasjonal brukererfaringsundersøkelse gjennomført for tredje år på rad i døgninstitusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) – «PasOpp 2015»

Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling i 2015 er nå samlet i Kunnskapssenteret for helsetjenestens «PasOpp rapport nr. 1 2016» http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/pasienterfaringer-med-dognopphold-innen-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb.resultater-etter-en-nasjonal-undersokelse-i-2015

Spørreundersøkelsen er bestilt av Helsedirektoratet. Målsettingen med den er å gi helsetjenesten informasjon om de erfaringer pasienter har fra sitt opphold slik at de kan brukes til å forbedre helsetjenestene, styre virksomhetene, informere brukere og pårørende m.fl. og gi mulighet for samfunnsmessig legitimering og kontroll.

Undersøkelsen ble gjennomført blant alle pasienter,16 år og eldre, innlagt til døgnopphold på institusjoner (rene avrusningsenheter ble ekskludert) innen TSB en avtalt dag i uke 42, 2015. Både offentlige døgninstitusjoner og private døgninstitusjoner med avtaler med de regionale helseforetakene ble inkludert i undersøkelsen. 1184 pasienter fra 103 ulike institusjoner har deltatt, svarprosenten ble beregnet til 90.

Ulike erfaringer
Fra Kunnskapssenterets presentasjon av rapporten kan det leses at Den nasjonale brukererfaringsundersøkelsen i 2015 viser at det er en positiv utvikling på mange områder. Samtidig er det, som tidligere år, fortsatt en stor andel pasienter som rapporterer dårlige erfaringer på flere områder. Det er et forbedringspotensialet på de fleste områder. Pasientene rapporterte best erfaringer med:

 • Måten de ble tatt imot på ved institusjonen
 • Å bli møtt med høflighet og respekt
 • Å føle seg trygg ved institusjonen

 Områder med dårligst resultater var:

 • Utbytte av behandling i grupper eller med medisiner
 • Hjelp med fysiske eller psykiske plager
 • Tilfredsstillende tilgang til psykolog og lege
 • Aktivitetstilbudet ved institusjonen
 • Muligheten for privatliv
 • Forberedelse til tiden etter utskrivning
 • Samarbeid med pårørende

Også svarene på spørsmålene som dreide seg om oppfølging/ettervern etter utskrivning og tidligere hjelp fra kommunen er områder med dårlige resultat.

Det er en positiv utvikling over tid på noen spørsmål:

 • Måten pasientene blir tatt imot på ved institusjonen
 • Tid til samtaler og kontakt med behandlerne/personalet
 • Kontinuitet, dvs. at en fra behandlerne/personalet har hatt hovedansvaret for pasienten
 • At pasientene blir møtt med høflighet og respekt
 • Innflytelse på behandlingen

 

Av de tre pasienterfaringsindikatorene i dette materialet; «Behandlingen og behandlerne», «Miljøet» og «Utbytte», viser resultatene for 2015 at pasientene rapporterer best erfaringer med «Miljøet». «Behandlingen og behandlerne» er den indikatoren som oppnår lavest skåre, men er samtidig den eneste indikatoren hvor det er en positiv endring over tid.

Viktig å systematisk innhente brukeres- og pårørendes erfaringer
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse vil fremheve betydningen av å systematisk hente inn tilbakemeldinger fra brukere over tid. Pasienter og brukeres tilbakemeldinger skal være grunnlag for videreutvikling av tjenestene. En slik tverrsnittsundersøkelse har sine begrensninger, men gir en pekepinn på status i feltet, og gir indikasjoner på hvor en må jobbe mer for å nå faglige og helsepolitiske målsettinger.

En plikt tjenestene har
Det er en plikt helsetjenestene har å systematisk innhente brukere og pårørendes tilbakemeldinger, det er ikke noe et tjenestested kan velge å gjøre eller ikke gjøre. En brukerorientert helse- og omsorgstjeneste er innrettet slik at den kan svare på pasienters, brukeres og pårørendes ønsker og behov. Det er derfor nødvendig å ha et system for å håndtere tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende, og bruke disse til kvalitetsforbedring (St.meld 10: God kvalitet –trygge tjenester https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-10-20122013/id709025/?ch=1&q= ). Det er et lovkrav at virksomheter som leverer helse- og omsorgstjenester, både i kommunene (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3-10) og i spesialisthelsetjenesten (Lov om helseforetak m.m. §35), skal ha et system for å innhente og bruke pasienter og brukeres erfaringer og synspunkter. Nasjonalt gjennomføres det pasienterfaringsundersøkelser i spesialisthelsetjenesten som dette i regi av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. KS og Kommuneforlaget gjennomfører bruker-, innbygger og medarbeiderundersøkelser i regi av www.bedre.kommune.no.

Utfordringer å få gode nok data
Denne nasjonale brukerundersøkelsen har benyttet et standardisert spørreskjema for innhenting av data. Dette begrenser hva der gis rom for å svare på, og hvordan man kan svare. Andre metoder kan derfor være nyttig for å få supplerende og mer utfyllende data om brukernes opplevelser. I tillegg til disse nasjonale store undersøkelsene bør derfor hver enkelt tjeneste og institusjon innhente utfyllende informasjon fra sine brukere og pårørende. Ulik metodikk kan være egnet for dette, avhengig av hva en ønsker svar på, alt fra å innhente tilbakemeldinger fra hver samtale (Klient –og resultatstyrt praksis/KOR) http://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/artikler/hva-er-klient-og-resultatstyrt-praksis-kor, Bruker- spør- bruker evalueringer www.brukererfaring.no  strukturerte og jevnlige evalueringssamtaler, kvalitative intervju, spørreskjema med åpne spørsmål og rom for utdyping av tanker og opplevelser m.fl.

Kunnskapssenteret har utarbeidet en sjekkliste å ta utgangspunkt i for lokale kvantitative brukerundersøkelser http://www.kunnskapssenteret.no/verktoy/sjekkliste-lokale-brukerundersokelser

Økt innflytelse på behandlingen
Et funn i denne siste nasjonale brukerundersøkelsen innen TSB er at skårene viser en liten, men signifikant og positiv, utvikling på pasientenes opplevelse av innflytelse på behandlingstilbudet sitt. Økt brukerinvolvering og medvirkning er helsepolitiske mål, en pasientrettighet (Lov om pasient –og brukerrettigheter § 3-1) og ikke minst sentralt for at pasienten selv skal eie og jobbe med sin egen bedringsprosess.

 

Behov for mer samarbeid med pårørende
Samarbeid med pårørende skårer fortsatt lavt på landsbasis, tross stort fokus på dette fra helsemyndighetenes side. 68 prosent av pasientene mente at behandlerne/personalet «ikke i det hele tatt», «i liten grad» eller «i noen grad» hadde samarbeidet godt med deres pårørende. Dette er ikke tilfredsstillende. Her er det en jobb å gjøre. Mulig kan Helsedirektoratets nye pårørende veileder som kommer til høsten understøtte en utvikling mot mer pårørendeinvolvering, samtidig som føringer på dette området ligger der tydelige fra før, og kunnskapen om betydningen av dette har vi. (Se for eksempel: http://napha.no/content/13650/Familien—ressurs-i-rusbehandling eller http://www.uis.no/category.php?categoryID=17937)

 

 

Les mer, og finn din lokale rapport, på: http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/pasienterfaringer-med-dognopphold-innen-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb.resultater-etter-en-nasjonal-undersokelse-i-2015
Alle nasjonale og regionale rapporter om pasienters erfaringer med spesialisthelsetjenesten finner du på: Kunnskapssenterets nettsider.

 

Tekst: Seniorrådgiver Tone Larsen Hoel

 

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev. Ta også en titt i vår nettbutikk

Delta i diskusjonen, skriv en kommentar nedenfor

KJØP VÅRE PUBLIKASJONER


RELATERT INNHOLD

 • Velkommen inn – se videoaugust 17, 2016 Velkommen inn – se video -Vår viktigste oppgave å oppdage og fremme kunnskap som kommer fra brukere- og pårørendes erfaringer. I jubileumsåret ønsker vi nettopp å fortelle om hva vi ved Nasjonalt senter for […]
 • Videre innsats for økt frivillighetjuni 1, 2016 Videre innsats for økt frivillighet Helse og omsorgsdepartementet har invitert utvalgte kompetansemiljøer, fag-, bruker- og pårørendeorganisasjoner og helseforetak til oppstartsmøte vedrørende videre innsats for økt […]
 •  Setter pris på åpenhetaugust 18, 2016  Setter pris på åpenhet Det å skape åpenhet om psykisk helse er viktig og derfor deler Mental Helse i samarbeid med Verdensdagen for psykisk helse ut pris også i år. Denne gang blir det stor markering på […]
 • Fra passive til aktive brukerejuli 1, 2016 Fra passive til aktive brukere Synet på brukere har endret seg fra passive mottakere av tjenester til aktive deltakere med forventninger om å ta i bruk sin erfaringskunnskap. Men mye gjenstår fortsatt, konkluderer […]
 • Lære å leve på nyttjuli 4, 2016 Lære å leve på nytt -På Floenkollektivet har vi et behandlingsforløp etter terapeutisk samfunnsmodell med fire faser der elevene er helt avrust i fase 1 før de kommer til døgninstitusjon(fase 2 og 3) Dette […]

HANDLEKURV

Handlekurven er tom

SISTE SAKER

 • Medisinfrie tilbud: Oppmerksomt nærvær (mindfulness)
  Katinka Thorne Salvesen er psykologspesialist og jobber ved Modum Bads Traumepoliklinikk i Oslo. Sammen med Malin Wästlund, Notodden sykehus har hun skrevet boken Mindfulness og medfølelse. En vei til vekst etter traumer. Boken tilbyr en gradvis trening i å oppøve evnen til å være til stede med det som er i øyeblikket og til å bli en bedre venn med seg selv.
 • Undersøkelse om høstens valgdeltagelse
  Som en oppfølger til heftet om valgdeltakelse, har senteret sendt ut en større spørreundersøkelse om valget i høst. Undersøkelsen ble sendt ut til ledere ved alle DPS, til alle dagsentre og boliger i både offentlig og privat regi. Arnhild Lauveng vil systematisere og behandle de mange svarene i den kommende fremtid.
 • Medisinfrie tilbud: Musikkterapi
  Med utgangspunkt i sin egen praksis som musikkterapeut ved en lukket psykiatrisk avdeling på Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo, har Hans Petter Solli intervjuet pasienter diagnostisert med psykose om deres erfaringer med musikkterapi. Studiet resulterte i viktige positive funn når det gjelder bruk av musikk i terapi.

PÅ SOSIALE MEDIER


Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv

Fra Twitter