Siden jeg gikk med stigmaet psykisk syk mann etter innleggelsen trodde jeg at folk ville tenke at jeg var farlig. Et negativt mediefokus er ekstra stigmatiserende for menn.

Tidligere ble tilskudd til erfaringskonsulenter og medarbeidere med brukererfaring gitt gjennom «Kultur- og holdningsendringer innen tjenestene på psykisk helsefeltet». I 2015 blir dette videreført gjennom andre poster.

- Vi trenger i større grad brukererfaringer for bedre utforming av tjenestene i Divisjon psykisk helsevern i Bergen, sier fagsjef Else-Marie Løberg. Nå inviterer de brukere, pårørende og helsepersonell til kick-off seminar.

Se personen, ikke diagnosen

Alternative, tilpassede og mer fleksible skoletilbud, jobbstillinger og tiltak i tillegg til økt kunnskap og åpenhet om psykiske problemer er det brukerne ønsker for å stå i utdanning eller arbeid. Se hele personen, ikke diagnosen, er sentralt i rapporten ”Jeg vil ikke stå utenfor”.

Arbeidsforskningsinstituttet har på oppdrag fra Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, sett på hvilke faktorer personer med psykiske vansker selv opplever og erfarer som viktige for deltakelse i utdanning og arbeid. Rapporten som er utført av AFI-forsker Reidun Norvoll, tar for seg arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. 

Selvtillit og økonomi
 Det er gjennomført en kvalitativ studie der 31 personer fra ulike tiltak og stillinger som Fontenehuset, Kilden, Medarbeider med brukererfaring(MB) og erfaringskonsulenter. De beskriver hva som er viktig i møte med skole og arbeidsliv i tillegg til utfordringer og hva som er viktig for å komme tilbake eller være i utdanning eller jobb. Rapporten peker på mulige strategier for å bedre den arbeidsrettete inkluderingen og hvilke tiltak som må til.
 Dette handler om holdningsendring, åpenhet og økt kunnskap, flere deltidsjobber og at det må finnes varierte veier til arbeid og aktivitet. Det bør utvikles ulike typer ordninger med kontaktpersoner/veiledere som kan støtte opp på skolen og i arbeidslivet, styrke de psykiske helsetjenestene om utdanning og arbeid og bygge ut likemannsressursene. Brukerne etterlyser flere tiltak rettet mot det å løse grunnproblemene, som eksempel selvtillit, og brukerne fremhever at erfaringskompetansen kan benyttes på positive måter. Det må være alternative, tilpassede og mer fleksible skoletilbud, jobbstillinger og tiltak i tillegg til at gode, økonomiske incentiver for å arbeide må utvikles.

Mye å lære
 Det er viktig å se at brukere med psykiske lidelser er forskjellige. De gjenspeiler allmenne samfunnsmessige utfordringer i skole og arbeidsliv, men er sårbare. Derfor er empowerment og støtte til egenutvikling viktig. Rapporten understreker betydningen av endringer i skole og arbeidsliv for å redusere ”gapet”, samtidig som det bør være fokus på varierte tiltak på ulike nivå for å tilpasse bedringsprosessene på en god og individuell måte. Aktivitet og ordinært arbeid må sees i sammenheng. Det er utvilsomt mye å lære av disse tiltakenes suksess, både politisk og i hjelpeapparatet.

Mestring og sosial status
 Men hvorfor er arbeid og utdanning viktig?  Brukerne forteller at det gir en opplevelse av å være til nytte, egenverdi, mestringsopplevelse og selvrealisering. Det gir tilhørighet til et sosialt fellesskap, sosial status og reduserer sosiale belastninger (stigma) ved utenforskap. Det gir inntekt og gode levekår. Både deltidsjobb og aktivitet samt MB/Erfaringskonsulentstillingene, bidrar til de positive aspektene ved arbeid og reduserer de negative.

Blankt på CV-en
 Brukerne forteller også om ulike utfordringer i forhold til skole og arbeidsliv. Det gjelder blant annet en stor variasjon, både i mestringsfølelse og grad av utdanning/”hull i CV-en”. Andre utfordringer er å nettopp søke en jobb når man har eller har hatt psykiske problemer, å ikke mestre arbeidet slik at man slutter /blir oppsagt, å jobbe for mye, bli utbrent og/eller ”fremmedgjort” fra arbeidet slik at man får psykiske problemer. Det dreier seg også om å kjenne på det å være ustabil arbeidskraft og ha mange sykemeldinger og utfordringer i forhold til tjenestemannsapparatet som NAV.

Egenutvikling
 Det tar tid å komme seg tilbake og mange trenger et lite dytt fremover når ting blir skummelt. Nettopp derfor er det viktig å oppleve at man lykkes, at første steget går bra og at det ikke blir for mange nye nederlag. Rapporten trekker frem tilrettelegging og aktivitet som viktig for å komme tilbake til ordinært arbeidsliv og her er både Kilden, Fontenehuset og MB-utdanningen fremhevet.
 Det handler også om en stor egenutviklingsprosess, også på de vonde dagene. Det å finne motivasjon, mestringsfølelse, mening og tro på at dette går an, blir understreket i tillegg til betydningen av sosialt nettverk, likemannsarbeid og hjelpeapparat. Sentralt står det å se at erfaringskompetansen kan benyttes på positive måter .
 Daglig leder ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, Hilde Hem, mener rapporten kommer med viktig kunnskap.
 - Undersøkelsen viser viktigheten av mangfold og av å se enkeltmennesket med sine individuelle behov og muligheter i fellesskapet. Tre fokus ser for meg ut til å være helt sentrale: Fleksibilitet, klare avtaler og at noen tror på deg, understreker Hem.

Publisert: 10:00 - 17. februar 2012

Sist oppdatert: 8:44 - 23. februar 2012

Facebook:

Musikkterapi for personer innlagt med psykose gir motivasjon, mestring, glede, vitalitet og håp. Det viser ny doktorgrad.

«Overgrep mot enkeltindivider!» «Diskriminering!» «Brudd på menneskerettighetene!»

På Schizofrenidagene i Stavanger i dag la professor David Clark fra University of Oxford fram resultater og anbefalinger basert på forskning på IAPT (Rask psykisk helsehjelp).

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern - Logg inn

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.