- Jeg er skadet, men ikke mer enn at jeg kan jobbe, sier Synnøve Engeset. I 2008 ble hun brutalt overfalt da en mann kom inn på hotellrommet hennes på natten – hun hadde glemt å låse døren. Voldtektsforsøket førte til en posttraumatisk stresslidelse.

De regionale brukerstyrte sentrene innen psykisk helse var nylig samlet på Gardermoen for å utarbeide felles målsetting og strategi og sette felles kraft bak arbeidet med å styrke brukere og pårørende på psykisk helse og rusfeltet.

Tiller DPS i Trondheim var tidlige ute i 2010 med å ansette en erfaringskonsulent i en liten stilling. Siden 2013 har prosjektmidler kommer og gått – og gjort arbeidsforholdene ustabile. - Vi ønsker øremerkede midler til erfaringskonsulenter, sier Hanne Grete Jensen, psykiater på Tiller DPS.

Se personen, ikke diagnosen

Alternative, tilpassede og mer fleksible skoletilbud, jobbstillinger og tiltak i tillegg til økt kunnskap og åpenhet om psykiske problemer er det brukerne ønsker for å stå i utdanning eller arbeid. Se hele personen, ikke diagnosen, er sentralt i rapporten ”Jeg vil ikke stå utenfor”.

Arbeidsforskningsinstituttet har på oppdrag fra Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, sett på hvilke faktorer personer med psykiske vansker selv opplever og erfarer som viktige for deltakelse i utdanning og arbeid. Rapporten som er utført av AFI-forsker Reidun Norvoll, tar for seg arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. 

Selvtillit og økonomi
 Det er gjennomført en kvalitativ studie der 31 personer fra ulike tiltak og stillinger som Fontenehuset, Kilden, Medarbeider med brukererfaring(MB) og erfaringskonsulenter. De beskriver hva som er viktig i møte med skole og arbeidsliv i tillegg til utfordringer og hva som er viktig for å komme tilbake eller være i utdanning eller jobb. Rapporten peker på mulige strategier for å bedre den arbeidsrettete inkluderingen og hvilke tiltak som må til.
 Dette handler om holdningsendring, åpenhet og økt kunnskap, flere deltidsjobber og at det må finnes varierte veier til arbeid og aktivitet. Det bør utvikles ulike typer ordninger med kontaktpersoner/veiledere som kan støtte opp på skolen og i arbeidslivet, styrke de psykiske helsetjenestene om utdanning og arbeid og bygge ut likemannsressursene. Brukerne etterlyser flere tiltak rettet mot det å løse grunnproblemene, som eksempel selvtillit, og brukerne fremhever at erfaringskompetansen kan benyttes på positive måter. Det må være alternative, tilpassede og mer fleksible skoletilbud, jobbstillinger og tiltak i tillegg til at gode, økonomiske incentiver for å arbeide må utvikles.

Mye å lære
 Det er viktig å se at brukere med psykiske lidelser er forskjellige. De gjenspeiler allmenne samfunnsmessige utfordringer i skole og arbeidsliv, men er sårbare. Derfor er empowerment og støtte til egenutvikling viktig. Rapporten understreker betydningen av endringer i skole og arbeidsliv for å redusere ”gapet”, samtidig som det bør være fokus på varierte tiltak på ulike nivå for å tilpasse bedringsprosessene på en god og individuell måte. Aktivitet og ordinært arbeid må sees i sammenheng. Det er utvilsomt mye å lære av disse tiltakenes suksess, både politisk og i hjelpeapparatet.

Mestring og sosial status
 Men hvorfor er arbeid og utdanning viktig?  Brukerne forteller at det gir en opplevelse av å være til nytte, egenverdi, mestringsopplevelse og selvrealisering. Det gir tilhørighet til et sosialt fellesskap, sosial status og reduserer sosiale belastninger (stigma) ved utenforskap. Det gir inntekt og gode levekår. Både deltidsjobb og aktivitet samt MB/Erfaringskonsulentstillingene, bidrar til de positive aspektene ved arbeid og reduserer de negative.

Blankt på CV-en
 Brukerne forteller også om ulike utfordringer i forhold til skole og arbeidsliv. Det gjelder blant annet en stor variasjon, både i mestringsfølelse og grad av utdanning/”hull i CV-en”. Andre utfordringer er å nettopp søke en jobb når man har eller har hatt psykiske problemer, å ikke mestre arbeidet slik at man slutter /blir oppsagt, å jobbe for mye, bli utbrent og/eller ”fremmedgjort” fra arbeidet slik at man får psykiske problemer. Det dreier seg også om å kjenne på det å være ustabil arbeidskraft og ha mange sykemeldinger og utfordringer i forhold til tjenestemannsapparatet som NAV.

Egenutvikling
 Det tar tid å komme seg tilbake og mange trenger et lite dytt fremover når ting blir skummelt. Nettopp derfor er det viktig å oppleve at man lykkes, at første steget går bra og at det ikke blir for mange nye nederlag. Rapporten trekker frem tilrettelegging og aktivitet som viktig for å komme tilbake til ordinært arbeidsliv og her er både Kilden, Fontenehuset og MB-utdanningen fremhevet.
 Det handler også om en stor egenutviklingsprosess, også på de vonde dagene. Det å finne motivasjon, mestringsfølelse, mening og tro på at dette går an, blir understreket i tillegg til betydningen av sosialt nettverk, likemannsarbeid og hjelpeapparat. Sentralt står det å se at erfaringskompetansen kan benyttes på positive måter .
 Daglig leder ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, Hilde Hem, mener rapporten kommer med viktig kunnskap.
 - Undersøkelsen viser viktigheten av mangfold og av å se enkeltmennesket med sine individuelle behov og muligheter i fellesskapet. Tre fokus ser for meg ut til å være helt sentrale: Fleksibilitet, klare avtaler og at noen tror på deg, understreker Hem.

Publisert: 10:00 - 17. februar 2012

Sist oppdatert: 8:44 - 23. februar 2012

Facebook:

Ny forskning avslører at 76 prosent av norsk barnevernsungdom har en alvorlig psykisk diagnose. Nå erkjenner barneministere Solveig Horne at oppfølgingen av disse barna har vært for dårlig.

Ansatte og ledere i flere kommuner i Vesterålen er opprørte over at spesialisthelsetjenesten ikke lenger samhandler med dem om hjelp til personer med alvorlige og langvarige psykiske helse og rus-lidelser.

Ny forskning viser at undervisning i psykisk helse kan minske risikoen for selvmord, men det er ikke obligatorisk i norsk skole. Nå har helsesøstrene laget sitt eget opplegg til ungdomsskolene i Sandefjord.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern - Logg inn

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.