Taushetsplikt er sjelden et hinder

Taushetsplikten er vanligvis ikke til hinder for å involvere pårørende i behandling og oppfølging, mener Alice Kjellevold som er professor i helserett ved Universitet i Stavanger. Hun har i mange år, i undervisning og utadrettet virksomhet, vært opptatt av pårørendes situasjon.

Skrevet av: Tone Larsen Hoel

-Helsepersonellet har opplysningsplikt, og nærmeste pårørende har rett til å få informasjon om pasientens helsetilstand og den helsehjelpen som ytes, sier Alice Kjellevold, professor i helserett ved Universitetet i Stavanger. (FOTO: Elisabeth Tønnessen, UiS)

Alice Kjellevold har blant annet vært med på å bygge opp programområdet for pårørendeforskning ved Universitetet i Stavanger. Hun har skrevet fagboken Pårørende i helse- og omsorgstjenesten, sammen med Kari Bøckmann, og deltatt i utarbeidelsen av den nye pårørende-veilederen som Helsedirektoratet introduserte januar 2017.

Helsetjenestene har en generell veiledningsplikt

Få i Norge kan mer om pårørendes rettigheter enn Kjellevold. Hun kjenner godt til juridiske hemmende og fremmede faktorer for godt pårørendesamarbeid. Hun mener at taushetsplikten ikke legger store begrensninger på kommunikasjon og samarbeid med pårørende.

-Kan du utdype dette?

-Kommuner og spesialisthelsetjenesten vil alltid ha en alminnelig veiledningsplikt. Det betyr at når pårørende henvender seg, skal han eller hun få informasjon om mulighet for støtte, veiledning og opplæring for egen del. De skal også få informasjon om saksbehandling, rettigheter, rutiner ved aktuell helseinstitusjon og andre forhold som gjelder brukerne. Slik generell informasjon er ikke taushetsbelagt. For pårørende kan slik informasjon være svært viktig. Det er også slik at taushetsplikten ikke er til hinder for å gi opplysninger til den som fra før er kjent med opplysningene. Det betyr for eksempel at helse- og omsorgspersonell kan gi nærmere opplysninger om en diagnose når pårørende allerede er kjent med pasientens diagnose.

Helsepersonell har opplysningsplikt

Dersom pasienten samtykker til at det gis informasjon til nærmeste pårørende er det ikke bare en adgang til å gi informasjon, men en plikt for helsepersonellet å gi informasjon, fortsetter Kjellevold:

-Helsepersonellet har en opplysningsplikt. Nærmeste pårørende har da rett til å få informasjon om pasientens helsetilstand og den helsehjelpen som ytes. Det er helt sentralt at personalet snakker godt med pasienten om betydningen av å samtykke til å gi pårørende informasjon. Selv om pasienten ikke gir samtykke, kan det være bestemte situasjoner som tilsier at pårørende gis informasjon. Det heter i pasient- og brukerrettighetsloven at når «forholdene tilsier det» eller pasienten åpenbart ikke kan ivareta sine interesser, har nærmeste pårørende rett til informasjon.

Pårørende – en viktig kunnskapskilde og samarbeidspartner

-Hva er det absolutt aller viktigste som må skje i den nærmeste fremtid for pårørende på feltet psykisk helse og rus?

-Jeg mener at det aller viktigste er at helse- og omsorgspersonell anerkjenner pårørende som en viktig kunnskapskilde og samarbeidspartner.

 

Pårørendes erfaringskunnskap må brukes

-10. mai har Erfaringskompetanse og 27 medarrangører invitert deg og 100 andre til et toppmøte med fokus på pårørende og familiene til mennesker berørt av rus og/eller psykiske problem. Hva tror du kan være nytten ved en slik dag, og hvilke forventninger har du til hva denne dagen skal resultere i, helt konkret for de pårørende?

-Som jurist er jeg opptatt av at vi får en enda tydeligere lovgivning som skal sikre at pårørende får råd, veiledning og støtte for sin egen del. Det må samtidig gis tydeligere føringer om at kravet om faglig forsvarlig yrkesutøvelse og virksomhet må innebære at pårørende blir hørt på – både relatert til behandlingen av den enkelte bruker, men også på et mer overordnet nivå. Pårørende har erfaringskunnskap som er vel verdt å ta med inn i den videre utviklingen av helse- og omsorgstjenesten. Det håper jeg deltakerne tar med seg fra toppmøtet.

 

Brosjyrer om pårørendes rettigheter:

Til pårørende av pasienter med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer: https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/250/Parorendes-rettigheter-informasjon-til-parorende-av-pasienter-med-psykiske-lidelser-og-rusmiddelproblemer-IS-2145.pdf

Til helsepersonell: https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/249/Parorendes-rettigheter-en-oversikt-for-helsepersonell-i-den-psykiske-helsetjenesten-og-rustiltak-IS-2146.pdf

Andre ressurser:

NÆR. Mestringsbok for pårørende: http://piosenteret.no/publikasjoner-og-informasjonsmateriell

Pårørende i helse og omsorgstjenesten. En klinisk og juridisk innføring: eks: http://www.adlibris.com/no/bok/parorende-i-helse–og-omsorgtjenesten-9788245016208

Landsdekkende pårørendesenter: www.parorendesenteret.no

Erfaringskompetanses ressursside: http://www.erfaringskompetanse.no/ressurser/familie-og-nettverk/

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev. Ta også en titt i vår nettbutikk

Delta i diskusjonen, skriv en kommentar nedenfor

RELATERTE SAKER


KJØP VÅRE PUBLIKASJONER

HANDLEKURV

Handlekurven er tom

SISTE SAKER

  • Medisinfrie tilbud: Kunst- og uttrykksterapi
    Malin Wästlund er ansatt ved Sykehuset Telemark, DPS Øvre Telemark og har mange års erfaring som kunst- og uttrykksterapeut. Denne behandlingstilnærmingen har vært en del av institusjonens tilbud både poliklinisk og i avdeling i over 20 år. Hun er forfatter av boken Mindfulness og medfølelse, sammen med psykolog Katinka Salvesen.
  • – Recovery-bevegelsen er demoniserende
    – Same shit, different wrapping, sier Arild Knutsen i Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN). Han mener Recovery-bevegelsen, fører til en forsterket demonisering av dem som ruser seg. – Ikke alle kan slutte å ruse seg, og vi må forstå at noen har gode grunner til å gjøre det, hevder han.
  • Forskeren forklarer: Analyse av ”schizofreni” i lærebøker
    Er det ein samanheng mellom vitskapen sitt språk for psykiske lidingar og stigmaet knytt til desse lidingane? Er omgrepet ”schizofreni” utdatert, og bør det derfor bytast ut med eit anna omgrep? Helga Mannsåker har forska på omgrepet ”schizofreni” i skandinaviske psykiatrilærebøker.

PÅ SOSIALE MEDIER


Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv

Fra Twitter