Toppmøte på vei!

10. mai blir det et nytt toppmøte på Thon Hotel Opera i Oslo. Temaet for dagen er pårørende. Sammen med 27 medarrangører arrangerer Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse en dag der tjenester og vilkår for de mange pårørende i landet står i høysetet.

Skrevet av: Eskil Skjeldal

GLEDER SEG: -Følg med på våre hjemmesider denne våren, her kommer mange saker om toppmøtets tema: pårørende og familieorienterte tjenester, forteller Hilde Hem og Tone Larsen Hoel. (FOTO: Thomas Øverbø)

Toppmøte med røtter i oppdraget

Tone Larsen Hoel er prosjektleder for prosjektet, som involverer alle senterets ansatte. Daglig leder Hilde Hem forklarer hvorfor pårørende ble valgt som tema:

-Vårt oppdrag er også å fremme pårørendekunnskap, og vi ser at denne kunnskapen ikke har vært like fremtredende hos oss som brukerkunnskapen. Dessuten har helsedirektoratet nylig gitt ut en pårørendeveileder, der hele tjenesteapparatet skal ha større fokus på å støtte og involvere pårørende. Dette er viktig arbeid som angår mange menneskers hverdag. Involvering av pårørende må påvirke praksisen til alle som bestemmer og jobber i helsetjenestene.

 

Mange ulike perspektiver

Larsen Hoel forteller om hvor viktig det har vært å tenke helhetlig om pårørendetjenester når dagen skulle planlegges:

-Vi løfter frem pårørende på rus og psykisk helsefeltet, men vi vil også forsøke å bygge ned gruppetenkningen mellom bruker og pårørende. Noen brukere er også pårørende, og pårørende kan bli brukere selv. Vi går ut og inn av roller. Vi håper at vi kan få dreiet fokus over på familien som en helhet og på nettverket rundt pasientene.

Fra scenen vil deltakerne få møte representanter fra både rus, psykisk helse, og pårørende som voksne og barn. Deltakere fra større pårørendeorganisasjoner som LPP og BAR innleder, samt fagfolk og forskere fra både rus og psykisk helsefeltet.

-Vi vil også presentere ett godt eksempel på et velfungerende og systematisk pårørendearbeid i en norsk kommune, sier Hem. -I tillegg blir det en panelsamtale der både tjenesteutøvere, forskere, politikere, bruker- og pårørenderepresentanter deltar.

 

Følg streamingen

-Hvem er deltakerne og kan alle som vil komme?

-Nei, dessverre. Rundt 100 mennesker er invitert ut fra stilling og organisasjon, forteller Larsen Hoel. -Alle medarrangørene er selvfølgelig blant deltakerne. Vi får ikke plass til alle som vil komme, men foredragene og panelsamtalen vil bli streamet live. Mer informasjon rundt hvordan streamingen vil foregå vil komme på nettsidene våre og på facebook-siden vår.  

Tidligere toppmøter har vektlagt dialog på bordene, mellom alle deltakerne, uansett bakgrunn. Dette skjer også i år. Hem forteller at dette er en viktig del av konseptet toppmøte. Tanken bak er at ulike aktører skal møtes, utveksle perspektiv og kunnskap og sammen legge føringer for en god videreutvikling av tjenestetilbudet og samarbeidet mellom tjenester og pårørende.

 

Tror på dialog

-Men tror dere virkelig slike samtaler kan føre til endringer?

-Ja. Vi tror faktisk på at når folk møtes, så kan det starte utvikling av ny kunnskap som kan føre til endret praksis, sier Larsen Hoel.

-Det ligger noe viktig i det å møtes likeverdig, rundt et bord, for å dele ulike perspektiver, supplerer Hem.

-Vi ønsker at samtalene rundt bordene vil ende opp i anbefalinger til myndighetene.

Tidligere år har senteret oppsummert alle anbefalingene fra dagen til helse- og omsorgsmyndighetene. Statssekretær Anne Grethe Erlandsen er invitert til toppmøtet i år for å si noe om hvordan tidligere anbefalinger har blitt fulgt opp. Også i år ønsker senteret at fokuset på pårørende kan resultere i råd til helsemyndighetene:

-Vi vil ha et stort trykk på pårørendetemaet frem mot mai, blant annet ved nettsaker på vår hjemmeside gjennom hele våren. Vi tror at vi kan spre både kunnskap og påvirke feltet, sier Larsen Hoel.

 

Pårørende kan overbelastes

-Hva håper dere at toppmøtet kan resultere i? Larsen Hoel lister opp:

-At mange som jobber i tjenestene i økt grad involverer og støtter pårørende. At pårørendes kunnskap blir benyttet i de individuelle tiltakene og i tjenesteutviklingen. At tjenesteutviklingen går i retning av at familie og pårørende føler seg ivaretatt. At vi får til et bedre samarbeid mellom tjenester og pårørende. At samfunnet bedre forstår hvilken enorm ressurs pårørende er, hvor mye de faktisk bidrar.

Hun forteller om pårørendes rolle i fremtidens oppgaver på rus og psykisk helsefeltet:

-Vi vet at flere pårørende ikke opplever det bare positivt at samfunnet er, og kommer til å være, så avhengig av deres ressurser. Pårørende kan også overbelastes. Det er derfor viktig at pårørende ivaretas og verdsettes og at de får hjelp til å stå i et krevende arbeid.

-Hva trenger de?

-Vi vet at behovene varierer, men det kan være gode og samordnede tjenester til brukeren, å få rett på nødvendige tjenester ved egne hjelpebehov eller økonomisk hjelp og avlastning.

Magasin

Som etter forrige toppmøte blir det laget et magasin i etterkant. Der vil senteret samle og formidle saker fra dagen, men også andre relevante pårørendesaker som senteret har blitt gjort kjent med i prosessen rundt toppmøtet.

-Alle sakene i dette magasinet vil omhandle pårørendefeltet, forteller Hem.

-Følg også med på våre hjemmesider denne våren, her vil vi legge ut mange saker om pårørende og familieorienterte tjenester.

Vil du lese mer om tidligere toppmøter og se filmopptak? Les om Toppmøte 2014 og Toppmøte 2015.

 

HANDLEKURV

Handlekurven er tom

SISTE SAKER

  • Om brukermedvirkning: Erfaringspanelet psykisk helse og rus i Helse Bergen
    Erfaringspanelet er et rådgivende organ for Divisjon psykisk helsevern i Helse Bergen. I panelet sitter 19 mennesker med reflekterte egenerfaringer med rus eller psykiske problem og behandling, som tjenestebrukere selv og/eller som pårørende. De er ikke representanter for brukerorganisasjoner, men sitter der i kraft av seg selv og sin erfaringsbaserte kunnskap. Leder for panelet, erfaringskonsulent Ove Vestheim, og divisjonsdirektør Hans Olav Instefjord forteller mer om samarbeidet her.
  • Om brukermedvirkning: Brukermedvirkning i forskning
    Mette Haaland-Øverby fra Nasjonal Kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) er medforsker og samarbeider med professor Ole Petter Askheim ved Høgskolen i Innlandet om forskningprosjektet «Brukermedvirkning – fra politikk til praksis».
  • Forskeren forklarer: Benken, en åpen russcene
    Hva skjer på en åpen rus-scene, og hvorfor kommer folk tilbake? Hva representerer den åpne rus-scenen for en rusavhengig? Og forteller den rusavhengiges bruk av den åpne rus-scenen noe om hvordan rustjenestene oppleves av en rusavhengig? Trond Erik Grønnestad (UiS) har forsket på den åpne rus-scenens funksjon og rolle i livene til rusavhengige.

PÅ SOSIALE MEDIER


Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv

Fra Twitter