-Psykiatrien har vært med på å sykeliggjøre veldig mange. Bruken av diagnoser invaderer hele livet vårt. Det er det største problemet, sier Gisle Roksund, fastlege og spesialist innen allmenn- og samfunnsmedisin.

-Vi er opptatt av involvering og brukermedvirkning. Men når det kommer til stykket møter vi mennesker med merkelapper, skjemaer og prognoser. Hva skal til for at vi får utvidet vår forståelse, spør Erfaringskompetanses seniorrådgiver Tom Runar Bergane foran årets Toppmøte «Med rett til å være, med rett til å styre».

-Det som driver meg er blant annet kampen mot urettferdighet, mot makthierarkiet, mot avmakt, tvang og manglende brukermedvirkning, sier vinner av Tabuprisen Målfrid J. Frahm Jensen. Prisen er en heders- og ærespris fra Rådet for psykisk helse som ble stiftet for 20 år siden.

Viktige stemmer

Stemmene fra innsiden er viktige stemmer. Det må ryddes større plass til de stemmene. En maktforskyvning er nødvendig.

For å ta hensyn til de ønskene et menneske har, må man spørre hvordan vedkommende vil ha det. Blir det gjort i tilstrekkelig grad?

Jeg savnet mer fokus på brukerperspektiv eller innenifraperspektiv som jeg foretrekker å kalle det.

Det viktigste er relasjonsbygging

Relasjoner er viktig i alle sammenhenger der mennesker møtes, og det er superviktig for mennesker med psykiske helseproblemer. Det er ofte relasjonstraumer som ligger til grunn for psykisk helseproblematikk. I boka ”Den nye tilbakereisen” skriver Eva Dalsgaard Axelsen at traumebegrepet etter hvert også brukes når det gjelder mennesker som har vært utsatt for skadelige hendelser ut i fra langvarig stress og påkjenninger. Relasjonstraumer handler om traumer som skjer i relasjoner preget av ulik makt. Hun mener det er nødvendig å ha med et familie- og relasjonsperspektiv i terapi, og at det kan være nødvendig at historien til slutt sees i et flergenerasjonsperspektiv. (Side 367- 368) Flergenerasjonsperspektivet er det traumeterapi gjennom familiekonstellasjoner dreier seg om, og kanskje bør det bli et tilgjengelig tilbud fra det offentlige.

Hvordan blir vi møtt i akuttpsykiatrien

Blir vi møtt på en hensiktsmessig måte i akuttpsykiatrien og psykiatrien forøvrig? Blir vi møtt som hele mennesker i et flergenerasjonsperspektiv?  Får vi tilbud om terapi som innebærer at vi oppnår reduksjon av vår avmakt, slik at vi får muligheten til å reise oss med verdighet?  Vi trenger antagelig hjelp til å finne mening i de reaksjonene vi har i et langt perspektiv. Som Eva Dalsgaard Axelsen skriver, vi trenger hjelp til å reise oss opp igjen. Fokuset må rettes mot den styrken og de ressursene vi har. Jeg for min del trengte hjelp til å bygge meg et positivt selvbilde. Det å få tak i traumene som lå til grunn for den psykoseproblematikken har jeg har hatt, har jeg også fått hjelp til. Men det har ikke skjedd gjennom de tilbudene som finnes i det offentlige hjelpeapparatet.

 Hvor blir det av brukerperspektivet

Konferansen Akuttnettverket hadde tvang som tema. Konferansen ble arrangert i samarbeid med Tvangsforskningsnettverket i mai i Asker. I den forbindelsen sto på jeg på stand for Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse (Erfaringskompetanse.no) med diverse publikasjoner som er aktuelle i forhold til tvangsproblematikk.

Å være deltakere på konferanser er smertefullt for oss som har erfart tvang, men jeg mener det er nødvendig at vi er til stede, og at vi også bidrar med innlegg på konferansene. Av alle innlegg på Akuttnettverkets konferanse var et av innleggene ut i fra brukerperspektivet. Kortfilmen ”Stemmer fra innsiden”, som ble vist av Mette Ellingsdalen, leder i We Shall Overcome (WSO), gjorde inntrykk. Det er bare ved at vi selv er til stede at brukerperspektivet kan ivaretas, og på den korte tiden Mette Ellingsdalen fikk, bidro hun til at brukerperspektivet fikk fokus.

 Vurdering av belastninger ved tvang

Mette Ellingsdalens viste blant annet til:

”Lov psykisk om helsevern paragraf 3-3

6. Selv om lovens vilkår ellers er oppfylt, kan tvunget psykisk helsevern bare finne sted hvor dette etter en helhetsvurdering framtrer som den klart beste løsning for vedkommende, med mindre han eller hun utgjør en nærliggende og alvorlig fare for andres liv og helse. Ved vurderingen skal det legges særlig vekt på hvor stor belastning det tvangsmessige inngrepet vil medføre for vedkommende.”

Hun fortalte at på henvendelse til profesjonsorganisasjonene, Helsedirektoratet eller Helse- og omsorgsdepartementet med henvisning til punkt 6 i loven, har ingen av disse kunnet gi svar på hva de vurderer som belastning ved tvang. Hvis man skal vurdere belastning må man anerkjenne at det eksisterer skade.

 Utenifraperspektivet har vært presentert og brukt i veldig mange år. Det er på tide at innenifraperspektivet vektlegges på en måte som gjør at det kan bli en balanse mellom fag og erfaring, og ikke bare som en bitte liten del av et stort program. Etter mitt syn er det ikke godt faglig håndverk når ikke innenifraperspektivet får stor nok plass.

Siv Helen Rydheim, prosjektmedarbeider Nasjonalt senter for erfaringskompetanse

Inntrykk fra Akuttnettverkets konferanse i et referat

Referatet jeg skrev fra mine inntrykk fra Akuttnettverkets konferanse 14-15 mai 2012, finner du lenke til under relaterte saker. I referatet finner du en oppsummering av inntrykkene som gjelder:

-Brukererfaringer

-Kritiske røster til at det i liten grad er brukerstemmer med på konferansene

-Hvordan kan pasienten delta i beslutninger om tvang? Noen etiske og metodiske perspektiver.

-Grasrotforskning på Vinderen Distriktspsykiatriske senter

-Like helsetjenester for alle som bor i Norge uansett hvor du bor?

-Tvang uten døgn (TUD) i Troms og Finnmark

- Om "Tvangsprofessor" Georg Høyer

Relaterte saker:

Referatet fra Akuttnettverkets konferanse finnes på Erfaringskompetanse.no

Kortfilmen ”Stemmer fra innsiden” 

Mette Ellingsdalen på video Trygghet - Frihet - Håp - om medisinfrie alternativer i psykisk helse

Akuttnettverket http://www.akuttnettverket.no

Tvangsforskningsnettverket http://www.tvangsforskning.no

Dalsgaard, Eva Axelsen & Bakke, Sissel (2012) ”Den nye tilbakereisen – Om forandring gjennom terapi”, Pax Forlag

Thorsheim, Marta. Leder v/Hellingerinstituttet i Oslo ”Løser traumer gjennom familiekonstellasjoner” http://hellinger.no/doc/Helseutdannelsen.pdf

Publisert: 8:00 - 18. juli 2012

Sist oppdatert: 12:43 - 08. januar 2013

Facebook:

Europarådet kritiserer Noreg for omfattande bruk av tvang i psykiatrien og meiner tvungen elektrosjokkbehandling kan vera i strid med menneskerettane. Trist og alvorleg, meiner Rådet for psykisk helse.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern - Logg inn

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.