Publikasjoner

Her finner du våre publikasjoner. Ta kontakt på bibliotek@erfaringskompetanse.no om du har spørsmål. De fleste er gratis å laste ned, men noen må kjøpes via vår nettbutikk. Prisene er oppgitt i beskrivelsene nedenfor.

Brukeres erfaringer med hjelp og støtte fra erfaringsmedarbeidere innen psykisk helse og rus

I 2016 var vi sammen med Høgskolen i Sørøst-Norge om et stort prosjekt om brukernes opplevelser med erfaringsmedarbeidere. I denne definisjonen inngår erfaringskonsulent-stillingene som en av flere typer stillinger.

Gå til kassen

 

 

 

Individuell Plan
En individuell plan – IP – er et verktøy som skal sikre at du som pasient får helhetlige tjenestetilbud som er tilpasset akkurat dine behov, tilbud somer godt koordinerte.  IP skal også sikre at pasienter får medvirkning og innflytelse på sitt eget helse- og omsorgstilbud, og at man jobber mot pasientens egne mål.

Gå til kassen

 

 

Levd Liv og veien videre
Menneskets egenkraft er den viktigste ressursen i alt helsearbeid. Dyktige fagfolk og respekt er grunnleggende for utvikling av gode tjenester. Likeså anerkjennelse av et familie­ og nettverks perspektiv. Vi jobber for et mer demokratisk og etisk psykisk helsefelt der man har reell brukerinnflytelse på alle nivå. Dette handler om fordeling av makt og ansvar gjennom brukermedvirkning. 

 

 

 

brukeransatte-thumbBrukeransatte
Brosjyren «Brukeransatte» er et av produktene som har blitt laget i løpet av en ekstra satsning på erfaringskonsulentene i 2016. Brosjyren har litt generell informasjon om hva en erfaringskonsulent er og hva de gjør. Den kan lastes ned gratis og enkelt tilpasses til ulike arbeidsplasser som har erfaringskonsulenter, og som ønsker å informere om det til bruker/pasient/pårørende. Det er et eget felt i brosjyren hvor man kan skrive inn kontaktdetaljer og annen relevant informasjon.

 

 

 

antologi_butikk

Antologien «Levd Liv»
Vi arbeider for at erfaringsbasert kunnskap fra brukere og pårørende må integreres i god praksis. I denne boken bidrar artikkelforfatterne til å tegne et bilde av det feltet vi arbeider innenfor. Vi har bidrag fra brukere, pårørende, forskere og behandlere. Skjønnlitterære tekster spiller en viktig rolle i denne antologien, og slik ønsker vi å hente kunnskap fra nye områder som tradisjonelt sett ikke har spilt en sentral rolle på feltet. Boken har 15 nyskrevne artikler og to større intervjuer, og er på 400 sider.  Se vår nettbutikk for bestilling.

Gå til kassen

 

 

brukeransettelser-thumb

Håndbok for arbeidsgivere som skal ansette erfaringskonsulenter
Håndboken Brukeransettelser er skrevet av erfaringskonsulentene Astrid Weber og Målfrid Frahm Jensen som begge har lang erfaring innen feltet. Dette er en informasjonsbok for arbeidsgivere som skal ansette erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusfeltet, og tar for seg hvilke forberedelser som bør gjøres før erfaringskonsulenten ansettes og hva som er viktig å ha med videre når man har ansatt en. Du kan laste den ned her eller kjøpe via knappen nedenfor. Boken koster kr 100 (inkl porto + adm. gebyr). Se vår nettbutikk for bestilling.

Gå til kassen

 

magasinet-thumb

Magasinet 2016
Hvordan kan tjenestene innen psykisk helse og rus bli bedre?  For å få best mulig svar på dette inviterte Erfaringskompetanse  til dialog og samlet fine folk som kom med kloke innspill og tanker.  Anbefalingene fra Toppmøte 2015 finner du i dette magasinet. Om du ønsker å lese magasinet som bladbar PDF (issu) kan du gjøre dette via denne lenken. Det koster 60,- å bestille den trykte varianten. Se vår nettbutikk for bestilling.     

Gå til kassen

 

 

opplæring-thunbOpplæring- og veiledningbehov hos erfaringskonsulenter
Nasjonal  kompetansetjeneste ROP fikk  høsten 2014 i oppdrag av Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse å gjennomføre en undersøkelse av opplærings-­ og veiledningsbehovet hos erfaringskonsulenter ansatt i det psykiske helsefeltet. Det koster 60,- å bestille den trykte varianten. Se vår nettbutikk for bestilling.     

Gå til kassen

 

 

 

rådgivende-utvalgAnbefalinger fra rådgivende utvalg
Rådgivende utvalg ble nedsatt av Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, som en sammensatt perspektivgruppe i  2 år.  Utvalget har drøftet behandling og behandlingsbegrepet knyttet til diagnoser og kategorisering, medisinfrivillighet og forsvarlighet. Dette er områder som i stor grad krever bredde i tilnærmingen til hva som er forsvarlig behandling i et brukerperspektiv. Det koster 50,- å bestille den trykte varianten. Se vår nettbutikk for bestilling.

 

 

 

 

brobyggeren-2015Kjernedokumentet
Vårt senter løfter frem behovet for en kunnskapsplattform som i større grad legitimerer erfaringer som gyldig kunnskap. Vi er med på å bidra til innovasjon i helsetjenestene slik at disse bedre treffer den enkelte brukers behov.  Se vår nettbutikk for bestilling.      

 

 

 

 

topmmøte-2015Toppmøte 2015
Dette er anbefalingene fra toppmøte 2015 med tema: Med rett til å velge. Med rett til å styre. Dialog om grunnlagstenkning og innhold i fremtidens tjenester innen psykisk helse og rus. Se vår nettbutikk for bestilling.

 

 

 

 

topmmøte-2014Toppmøte 2014
Dette er anbefalingene fra toppmøte 2014 med tema: Med rett til å velge: Dialoger om medisinfrie behandlingstilbud i psykisk helsevern        

 

 

 

 

 

Håndbok ODIN
Formålet med denne håndboken er å synliggjøre en modell som gjør at mennesker med langvarige rus- og samtidig psykiske problemer skal kunne få et kvalitetsmessig godt tilbud .Modellen skal ved å mobilisere brukerens egne krefter og sosiale ressurser, bidra til å styrke mestring av dagliglivet, minimalisere oppholdstid i døgnavdelinger, redusere bruk av tvang, lette tilgangen på hjelp og bedre livskvaliteten.  Håndboka koster 150,- pr. stk. inkl. frakt.  Se vår nettbutikk for bestilling.

Gå til kassen

 

 

10-punkter-tvangPlakat 10 punkter for å ungå tvang
Det finnes mange gode og konkrete forslag fra folk med erfaring om hva som kan gjøres for å forhindre bruk av tvang, men et problem er at dette ikke nødvendigvis leses. Vi ønsket å lage noe kort og konsist som vektlegger det aller viktigste, det som ofte må være på plass for at andre tiltak skal ha noen effekt. Hvordan jeg blir møtt, betyr noe! Bruk av tvang skjer ikke i et vakuum. Det som skjer før, under og etter kan forhindre tvang

 

 

 

 

 alt-tvang-2Alternativer til Tvang – Underhefte
Gjennomgangen av forskning og litteratur om alternativ til og reduksjon av bruk av tvang, viser at det er mange systematiske forsøk som ser ut til å virke. Faktorer som terapeutiske relasjoner, bedre samarbeid, hyggelige hjemlige omgivelser og mer opplevelse av frihet og trygghet ser ut til å være sentrale for å forebygge bruk av tvang. Publikasjonen koster 70 kr inkludert ekspedisjonsgebyr og porto.  Se vår nettbutikk for bestilling.

 

 

 

 

alt-tvang-1Alternativer til Tvang – Ressurshefte
Erfaringskompetanse har gjennom prosjektmidler fra Helsedirektoratet fått muligheten til å tydeliggjøre hvilke frivillige løsninger og alternativer til tvang som er særlig aktuelle, sett i et brukerperspektiv. Uten tett dialog med mennesker som selv har opplevd tvang, hadde ikke dette vært mulig. Publikasjonen koster 130 kr inkludert ekspedisjonsgebyr og porto. Se vår nettbutikk for bestilling.

 

 

 

 

skadereduserendeSkadereduserende veileder oppdatert_2014
Mange mennesker bruker psykofarmaka i Norge i dag. Noen er fornøyd med situasjonen, mens andre har et ønske om å slutte med medikamenter, eller redusere bruken. Denne veilederen er primært skrevet av hensyn til mennesker som vurderer å redusere, eller slutte med psykofarmaka. Publikasjonen koster 130 kr inkludert ekspedisjonsgebyr og porto.  Se vår nettbutikk for bestilling.

 

 

 

 

november-er-tristNovember er trist
November er trist er ei vakker bildebok med korte tekster. Boka handler om motsetninger mellom november og juni, og kan leses av mennesker i alle aldre. Spesielt for barn kan boka være nyttig å bruke som et verktøy i å snakke om triste og vanskelige følelser. Denne kan kjøpes for 75,- (inkl. porto), ta kontakt med biblioteket for bestilling. Se vår nettbutikk for bestilling.

 

 

 

pio-ressursRapport over rådgivning – 2007-2012
Med støtte fra Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse har PIO-senteret oppsummert 5 års rådgivning og veiledning med pårørende til psykisk syke i Oslo. Rapporten viser at det er mange pårørende som bryr seg om sine nærmeste. Men den viser også at pårørende blir oversett, både av behandlingsapparatet og systemet.  

 

 

 

 

brobyggerenBrobyggeren
Vi har valgt brobyggeren som metafor for vår virksomhet, fordi vi tror at det er gjennom dialog og samarbeid vi utvikler bærekraftig kunnskap og god praksis. En bro knytter ulike landskap sammen. Vi tror at det nettopp er i møte mellom ulike kunnskapsområder at vi utvikler ny, bærekraftig kunnskap for vår tids mennesker.  

 

 

 

 

sammenvevde-livSammenvevde liv
Dette er en oversettelse av Bente M. Weimands doktoravhandling: ”Experiences and Nursing Support of Relatives with Severe Mental Illness”, som ble avlagt ved Karlstads universitet i 2012. Avhandlingen handler om pårørende til personer med alvorlig psykisk lidelse, deres erfaringer, samt deres behov for støtte fra helsevesenet. Videre handler den om sykepleieres støtte til disse pårørende. Se vår nettbutikk for bestilling.

 

 

 

erfaringer-2012Erfaringer 2012
I magasinet har vi samlet historier, kronikker og blogger som mennesker har delt med oss. Her finner du nyhetssaker og kronikker, historier delt i Erfaringsbasen og blogger. Og du kan lese mer om Erfaringskompetanse sin strategi for Forskning og utvikling (FoU), og publikasjoner vi har bidratt til. Her møter du brukere og fagfolk side om side. Magasinet koster 75 kr inkludert ekspedisjonsgebyr og porto. Se vår nettbutikk for bestilling.

 

 

 

 

kjernedokKjernedokument
Kjernedokumentet er vårt verktøy for å sikre at det vi gjør utgjør en positiv forskjell i kunnskaps- og tjenesteutviklingen innenfor psykisk helsefeltet. Vi åpner opp for diskurs og prosess omkring sentrale ord og begreper. Evnen til å være brobygger i kommunikasjonen, handler om å være presis i ordvalg og skape felles forståelse for de begreper vi velger å bruke. Publikasjonen koster 75 kr inkludert ekspedisjonsgebyr og porto.

 

 

 

mer-enn-bare-ordMer enn bare ord
Hva er en bruker eller en brukerrepresentant, og hva mener vi med brukerkunnskap, brukererfaring og brukerperspektiv? Hva ligger i ordet brukeransettelse, brukermedvirkning og selvhjelp? Denne publikasjonen forsøker å gi en forståelse bak ordene gjennom å se på definisjonene og nyansene med dyp respekt for innholdet. Publikasjonen koster 130 kr inkludert ekspedisjonsgebyr og porto. Se vår nettbutikk for bestilling.

 

 

 

 

tvang-i-helsevernTvang i psykisk helsevern
Det er en uttalt politisk målsetting at bruken av tvang i psykisk helsevern i Norge skal reduseres. I arbeidet forå få til det må vi utvikle tjenester som bygger på brukernes egne erfaringer med tvangen, også erfaringen og synspunktene til de brukerne som i ettertid er misfornøyde og kritiske til bruken av tvang. Heftet koster 75 kr inkludert ekspedisjonsgebyr og porto. Se vår nettbutikk for bestilling.

 

 

 

 

familiehjelpaBruken av KOR-skjemaer i «Familiehjelpa i Stange» Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse har i samarbeid med Høgskolen i Buskerud, avdeling for helsefag ved Institutt for forskning innen psykisk helse og rus, evaluert bruken av KOR-skjemaer i ”Familiehjelpa” i Stange.  ”Familiehjelpa” er en del av prosjektet ”Sammen for barn og unge” i Stange og er et lett tilgjengelig lavterskel tilbud for barn i førskolealder og deres familie, med høy grad av brukermedvirkning. ”Familiehjelpa” er en tverrfaglig samarbeidsmodell som skal sikre at alle utsatte førskolebarn og deres familier skal få helhetlig, samtidig og koordinert innsats i henhold til sine rettigheter og behov.

 

 

 

afi-utenforJeg vil ikke stå utenfor. Arbeid og utdanning
AFI-notat 10/2011. Arbeidsforskningsinstituttet har på oppdrag fra Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, sett på hvilke faktorer personer med psykiske vansker selv opplever og erfarer som viktige for deltakelse i utdanning og arbeid. Publikasjonen koster 130 kr inkludert ekspedisjonsgebyr og porto.    

 

 

 

 

erfaringerErfaringer
Den eneste sanne kunnskap er erfaring, sa Albert Einstein. Og nettopp erfaringer på godt og vondt, har vi valgt å dele med deg. Magasinet inneholder et lite knippe av det vi i Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, jobbet med i 2011. Her finner du nyhetssaker og kronikker, historier delt i Kunnskapsbasen, blogger og informasjon om både paneldebatter og publikasjoner. Vi møter brukere og fagfolk side om side. ”Erfaringer” handler om det vi opplever og kjenner på i livene våre – på godt og vondt. Magasinet koster 75 kr inkludert ekspedisjonsgebyr og porto.    

 

 

 

 

 brukermed-ropBrukermedvirkning i kvalitetsforbedring av tjenester for personer med rus og psykiske lidelser (ROP)
I denne artikkelen vil vi vise hvilken betydning det kan ha å involvere representanter for brukere i forbedringsarbeid og hvordan dette kan gjøres. Det er mange måter å få fram brukernes stemmer, og vi illustrerer noen av dissegjennom erfaringer fra to prosjekter som har til hensikt å forbedre tjenestene til personer med rus og psykiske lidelser.

 

 

 

 

samarbeid-forskning-brukermiljøerRessurshefte – Samarbeid mellom forsknings- og brukermiljøer
Dette tipsheftet er en konkret satsing på å fremme nettopp kunnskap om hvordansamarbeidsforskning mellom forskere og folk med brukererfaring kan legges opp praktisk. Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse ønsker at den skal føre tildiskusjoner blant forskere og brukermiljøer om brukerinvolvering i forskning, som vi nå ser stadig flere forsøk med i Norge. Publikasjonen koster 130 kr inkludert ekspedisjonsgebyr og porto.

 

 

 

helselabyrinten2011:3 Helselabyrinten – spillet om din psykiske helse Spillet har en pedagogisk hensikt og ønsker å motivere til dialog mellom, og skape felles refleksjon hos brukere av psykiske helsetjenester og deres behandlere. Spillet koster 500 kr + porto (170 kr) = 670 kr. Spillet koster 500 kr om det hentes i våre kontorlokaler i Skien.  

 

 

vendepunktVendepunkt… og livet etterpå
I dette magasinet tar vi tak i det som skjer når livet tar en annen dreining og hva som kommer etterpå. Det er et samarbeid mellom Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse og bladet Psykisk helse, som vi har hentet de fleste artiklene fra. Magasinet koster 75 kr inkludert ekspedisjonsgebyr og porto.  

 

 

 

 

 

en-hellig-pliktEn hellig plikt Hvordan beskriver brukere av psykisk helsevern seg selv, og hvilke motiver oppgir de for å nedfelle sine erfaringer skriftlig? av Inger Beate Larsen og Anders Johan W. Andersen. Tittelen ”En hellig plikt” referer til en selvbiografi skrevet av Haaken Bergh i 1925. Bergh skriver om sine erfaringer som pasient i møte med det offentlige, psykiatriske hjelpeapparatet i Norge tidlig på 1900-tallet. Hans opplevelser satte dype spor, og han opplevde det som en plikt og nødvendighet å informere samfunnet om hva han var blitt utsatt for.

 

 

 

ny-kunnskap-ny-praksisNy kunnskap – ny praksis. Et nytt psykisk helsevern
På bakgrunn av en analyse av kunnskapssynet i Opptrappingsplanen for psykisk helse setter Tor-Johan Ekeland nåværende motsetninger inn i en historisk sammenheng, underlagt en epistemologisk analyse. Forholdet mellom objekt- og subjektontologiske posisjoner blir klargjort, og begrepet ”erfaringskompetanse” drøftes med basis i denne. En del forskningsmessige utfordringer som denne analysen impliserer, blir også diskutert. Publikasjonen koster 130 kr inkludert ekspedisjonsgebyr og porto.    

 

 

 

menneskerettigheterIntroduksjon til menneskerettigheter innen psykisk helsefeltet
Dette heftet er spesielt laget med tanke på helsepersonell innen de psykiske helsetjenester.      

 

 

 

 

 

hvor-går-grensenHvor går grensen Om tvang og menneskeverd i psykiatrien
Hvor går grensen for bruk av tvang i psykiatrien? Det kan stilles mange spørsmål når det gjelder bruk av tvang i psykiatrien. Dette heftet forsøker å trekke frem forskjellige sider av disse spørsmål i håp om at dette kan være et oppslagshefte for dem som er interessert i temaet Publikasjonen koster 130 kr inkludert ekspedisjonsgebyr og porto.  

 

 

 

 

vendepunktfilmen2010:3. Vendepunkt I denne dvd-filmen ønsker vi å fokusere på hva som styrker vår psykiske helse. Vi møter tre mennesker som forteller sine historier. Kontakt biblioteket for bestilling og mer info.

 

 

 

 

 vekst-og-mestringProsjekt Vekst- og mestringsgrupper 2006-2008
Denne publikasjonen viser et grunnlag for utvikling av ny teoretisk og praktisk kunnskap når det gjelder kreative tilbud for ungdom med alvorlige psykiske helseplager.  

 

 

 

 

 

tenk-ut

Refleksjonskort til bruk ved etiske utfordringer knyttet til kriminalitet, rus og psykisk helse
I samarbeid med Stabburshella brukerstyrte senter og Kriminalomsorgen i frihet/Vestoppland fengsel, Valdres, har vi trykt opp og distribuert refleksjonskortene «Tenk Ut». Det er utarbeidet et opplæringsprogram i bruken av disse sammen med en håndbok i «Åpne dialoger i nettverksmøter». Kortene kjøper du i nettbutikken.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev. Ta også en titt i vår nettbutikk

Delta i diskusjonen, skriv en kommentar nedenfor

KJØP VÅRE PUBLIKASJONER

RELATERT INNHOLD

SISTE SAKER

PÅ SOSIALE MEDIER


Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv

Fra Twitter