Organisert bruker- og pårørendearbeid

Vi samarbeider med bruker og pårørendeorganisasjoner.

Skrevet av: Thomas Øverbø

Bruker- og pårørendeorganisasjoner

ADHD Norge ADHD Norge har bl.a. i oppgave å utbre kunnskap og forståelse for ADHD, å holde medlemmene underrettet om rettigheter og muligheter for støtte fra samfunnets hjelpeapparat, samt å fremme samfunnsmessig likestilling for mennesker med ADHD.

A-LARM er en landsdekkende bruker- og pårørendeorganisasjon og et lavterskeltilbud for rusavhengige i rehabilitering, for deres pårørende og familie.

Ananke-Norsk OCD forening Brukerorganisasjon for mennesker med tvangslidelser (OCD), deres pårørende og andre interesserte.

Angstringen Angstringen Norge er en stiftelse som har som mål å spre erfaringsbasert kunnskap om angst og selvhjelp basert på et helhetlig menneskesyn.

ATROP Støtte & Ettervernsenter  Organisasjonen er et lavterskeltilbud og en brukerorganisasjon for enkeltmennesker og familier som har opplevd seksuelle, fysiske og psykiske overgrep/krenkelser og/eller er pårørende, rusavhengig og/eller sliter med psykisk helse.

Aurora Aurora er en ideell og uavhengig interesseorganisasjon for mennesker som er, eller har vært i, psykiatrisk behandling. Blant medlemmene er brukere, pårørende, fagfolk og andre som er engasjert i psykisk helse.

BAR Barn av rusmisbrukere, ble stiftet som en bruker- og interesseorganisasjon for barn i alle aldre som opplever foreldres rusbruk som en belastning. Har som hovedmål å fremme barn av rusmisbrukeres posisjon og stemme i samfunnet. BAR har forskjellige aktiviteter og tilbud til barn av – i alle aldre. Blant annet driver de BARsnakk, en chattetjeneste.

Bipolarforeningen Bipolarforeningen Norge skal jobbe samfunnspolitisk med psykisk helseproblematikk og da med spesielt vekt på bipolare lidelser.

FHN Forbundet for human narkotikapolitikk er en brukerorganisasjon som jobber for å påvirke norsk narkotikapolitikk og rusbehandling.

Hjelpekilden Norge er en organisasjon som arbeider med informasjon om isolerte trossamfunn, med spesiell fokus på barns oppvekstvilkår. Hjelpekilden gir også hjelp og støtte for mennesker i religiøse bruddprosesser.

Hvite ørn Hvite ørn er en medlemsorganisasjon for brukere av og med erfaring fra psykiatri, og for mennesker som ønsker å støtte eller engasjere seg i utfordringer innen psykisk helse. De vil derfor jobbe for at alle skal kunne velge sin rette behandlingsform uavhengig av ståsted og økonomi.

Landsforeningen for PTSD i Norge Posttraumatisk stress lidelse (PTSD) er en alvorlig angstlidelse som kan utvikle seg etter eksponering for en hendelse som fører til psykiske traumer

Landsforeningen mot seksuelle overgrep (LMSO). Landsforeningen mot seksuelle overgrep (LMSO) er en medlemsbasert interesseorganisasjon med formål om å sette seksuelle overgrep og traumer på dagsordenen i samfunnet. 

LPP Landsforeningen for for pårørende innen psykisk helse er en landsomfattende ideell interesse‐ og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse.

LFSS Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord LFSS.

LEVE Norge LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord har fylkeslag i alle landets fylker. LEVE arbeider for å sikre etterlatte ved selvmord omsorg og støtte, samt med å spre informasjon om selvmord generelt og etterlattes situasjon spesielt.

LMS Landsforbundet mot stoff er en pårørendorganisasjon av og for pårørende av rusavhengige.

MARBORG Medikament Assistert Rehabiliterings Bruker Organisasjon er en brukerorganisasjon på rusfeltet.

Mental Helse Norge Mental Helse er en interesseorganisasjon som jobber for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske problemer og et bedre psykisk helsetilbud.

Mental Helse Ungdom Mental Helse Ungdom er en medlemsstyrt ungdomsorganisasjon på psykisk helsefeltet. MHU driver med politisk og samfunnsrettet arbeid.

Pro LAR Nett Nasjonalt forbund for folk i LAR

Pårørendealliansen arbeider for bedre vilkår for alle som er pårørende.

Retretten Retretten er et gratis tilbud for tidligere alkoholikere, rusmisbrukere, LAR-pasienter og pårørende. Enten man er innenfor eller utenfor en behandlingssituasjon, eller befinner deg i fengsel.

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon har som sitt formål at flest mulig skal få best mulig behandling og oppfølging for sine rusproblemer.

ROS Rådgivning om spiseforstyrrelser er en landsdekkende interesseorganisasjon alle som er berørt av problematikk rundt mat, kropp og selvfølelse – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende.

Spiseforstyrrelsesforeningen har sprunget ut av det som tidligere ble kalt Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelse (IKS), men som framover vil være en organisasjon for alle som er berørt av spiseforstyrrelser.

Voksne for Barn Voksne for Barn er en ideell medlemsorganisasjon som arbeider for barn og unges psykiske helse.

Wayback Stiftelsen Wayback er en uavhengig stiftelse, som arbeider for at straffedømte kan leve et liv uten kriminalitet og rusmisbruk.

WSO Landsforeningen We Shall Overcome er en støtteforening for mennesker i psykiatrien og deres venner, dvs. alle som på brukeres egne vilkår jobber for rettigheter og sosialt likeverd.  

HANDLEKURV

Handlekurven er tom

SISTE SAKER

  • Om brukermedvirkning: Erfaringspanelet psykisk helse og rus i Helse Bergen
    Erfaringspanelet er et rådgivende organ for Divisjon psykisk helsevern i Helse Bergen. I panelet sitter 19 mennesker med reflekterte egenerfaringer med rus eller psykiske problem og behandling, som tjenestebrukere selv og/eller som pårørende. De er ikke representanter for brukerorganisasjoner, men sitter der i kraft av seg selv og sin erfaringsbaserte kunnskap. Leder for panelet, erfaringskonsulent Ove Vestheim, og divisjonsdirektør Hans Olav Instefjord forteller mer om samarbeidet her.
  • Om brukermedvirkning: Brukermedvirkning i forskning
    Mette Haaland-Øverby fra Nasjonal Kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) er medforsker og samarbeider med professor Ole Petter Askheim ved Høgskolen i Innlandet om forskningprosjektet «Brukermedvirkning – fra politikk til praksis».
  • Forskeren forklarer: Benken, en åpen russcene
    Hva skjer på en åpen rus-scene, og hvorfor kommer folk tilbake? Hva representerer den åpne rus-scenen for en rusavhengig? Og forteller den rusavhengiges bruk av den åpne rus-scenen noe om hvordan rustjenestene oppleves av en rusavhengig? Trond Erik Grønnestad (UiS) har forsket på den åpne rus-scenens funksjon og rolle i livene til rusavhengige.

PÅ SOSIALE MEDIER


Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv

Fra Twitter