Nyheter

Meld deg på vårt nyhetsbrev
ved å klikke her

Nyheter

Forskeren forklarer: Langtidseffekter av psykoterapi

Økt forståelse for hva som bidrar til langtidseffekter etter psykoterapi kan gi store gevinster, både samfunnsøkonomisk og i form av økt livskvalitet for klienter over tid. Funnene i psykolog Vidar Blokhus Ekrolls doktorgrad utfordrer terapimodeller som opererer med et snevert syn på hva som er viktig i terapi.

Les mer

Forskeren forklarer: Frykten for barnevernet

Frykten for barnevernet blant etniske minoriteter er mulig å forstå, sier Marte Knag Fylkesnes. Hun disputerte fredag 4. mai for Ph.d-graden ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Tittel på avhandlingen er «Frykt, forhandlinger og deltakelse. Familier med etnisk minoritetsbakgrunn i møte med den norske barneverntjenesten».

Les mer

Forskeren forklarer: De usynlige barna

Barn som pårørende blir ofte omtalt som de usynlige barna. Helsepersonell er pålagt å snakke med alvorlig syke pasienter om omsorgssituasjonen til pasientens barn. Camilla Lauritzen (UiT), Anne Berit Kolmannskog og Anette Christine Iversen (begge UiB) har undersøkt om helsepersonell dokumenterer slike samtaler i pasientens journal.

Les mer

Rommene som omgir oss

Boken Rom og etikk. Fortellinger om ambivalens forsøker å se nærmere på rommene som omgir oss når vi møtes og utfordres til etisk refleksjon. Boken har som grunnprinsipp at møter mellom mennesker, både i offentlige og profesjonelle rom, er etisk ladet. Boken er redigert av Trygve Wyller (Det teologiske fakultet, UiO) og Inger Marie Lid (VID vitenskapelige høgskole). Vi har snakket med Inger Marie om hvordan fysiske rom kan åpne for etiske samtaler.

Les mer

Forskeren forklarer: Recoverydannelse i Drammen og Nedre Eiker kommune

Recoverydannelse er ny måte å utvikle recovery og recoveryorienterte kommunale psykisk helse- og rustjenester i et samarbeid mellom fagpersoner, erfaringsmedarbeidere, brukere og ledere. Kompetanseforløpet ble systematisk evaluert og viser at deltakerne er svært fornøyd med å ha en felles møteplass for alle involverte for å dele kunnskaper om recovery og recoverysamarbeid. Verdien av at ledere, fagpersoner, erfaringsmedarbeidere og brukere deltar på en felles møteplass, er meget tydelig.

Les mer

Forskeren forklarer: -Jeg ville dø, men er glad jeg lever

May Vatne og Dagfinn Nåden (OsloMet – storbyuniversitetet) har utforsket pasienters erfaringer i etterkant av selvmordsforsøk. Selvmordsforsøket kan forstås ulikt, sett innenfra eller utenfra. Forskning på erfaringer fra personer som har overlevd selvmordsforsøk er viktig for å utvikle en mest mulig helhetlig forståelse.

Les mer

Forskaren forklarer: Korleis taklast ventetida?

Korleis opplever dei som er vist til eit distriktspsykiatrisk senter (DPS) ventetida før behandling startar? Kva gjer dei for å hjelpe seg sjølv medan dei ventar? Er ventetid berre negativt, eller kan den brukast på ein god måte også? Eva Biringer og Bengt Sundfør intervjua brukarar ved eit DPS om deira erfaringar med å måtte vente på behandling.

Les mer

Forskeren forklarer: Pasienters egenforståelse av endring

Hvordan forstår pasientene selv sin egen vei inn mot behandling av en ruslidelse? Janne Årstad har kartlagt årsakene til pasientenes valg om behandling. Pasientenes egen forståelse av endring og beslutninger for behandling er viktig å kartlegge. Da forstår vi bedre den enkelte pasients målsetting med behandlingen.

Les mer

Forskeren forklarer: Store holdningsvariasjoner til tvang blant fagfolk

Er det store variasjoner internt blant ansatte om holdninger til tvang? Er det forskjell på psykiaterens og psykologens holdning til bruk av tvang? Hva mener ansatte om frivillige løsninger, selv der loven åpner opp for tvang? PET (Psykiatri, etikk & tvang)-prosjektet ved Senter for medisinsk etikk har undersøkt disse holdningene i en ny artikkel.

Les mer

SISTE SAKER

Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv