Paradoksene ved å få hjelp av ACT-team

Ann-Mari Lofthus har i sitt doktorgradsprosjekt undersøkt brukeres erfaringer med ACT-team. Hun fant tilfredshet – men også noen paradokser.

Skrevet av: Lena Beathe Arneberg

Ann-Mari Lofthus disputerte i desember 2018. (Foto: Øystein Horgmo, UiO)

I desember 2018 disputerte Ann-Mari Lofthus (Høgskolen i Innlandet). I sin doktorgradsavhandling «A study of Norwegian service users’ experiences with Assertive Community Treatment» har hun og kolleger undersøkt brukeres erfaringer med den tverrfaglige, oppsøkende tjenesten ACT-team. Her forteller hun om arbeidet – og funnene som er gjort.

– Hva er prosjektets innhold?

– Doktorgradsprosjektet har fått det engelskklingende navnet «A study of Norwegian service users’ experiences with Assertive Community Treatment». Her har vi sett på brukeres erfaringer med  ACT-team, som bygger på en evidensbasert behandlingsmodell fra USA. Formålet med studien var å finne ut om brukernes særlige erfaringer med tilbudet, men det ble også en utforsking i hvordan brukere av rus- og psykisk helsetjenester opplever det å være i en behandlingssituasjon.

–Hvilke spørsmål stilte dere for å finne ut av dette?

– Det første forskningsspørsmålet var om tilfredshet med tjenesten. Det andre var om recovery og tilfriskning relatert til ACT-teamenes tilbud. Det siste var å finne ut hva ACT-brukerne anså som mulige positive og negative sider ved å være i behandling. Vi benyttet både kvalitative og kvantitative data (mixed methods) for å utforske disse problemstillingene.

– Hva fant dere?

– For det første var brukerne svært fornøyd med det behandlingstilbudet de mottok, og særlig de på tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD) rapporterte størst grad av tilfredshet med tilbudet. Vi fant lite forskjell på tilfredshet mellom kjønnene. Når det gjaldt recovery, var det også TUD-brukerne som rapporterte høyest grad av recovery. Et element som ble ofte omtalt av ACT-brukerne var tilgangen til bil, og betydningen det har for sosial deltakelse, gode terapeutiske situasjoner og frihetsfølelse. Det å være i behandling er også forbundet med paradokser. For det første, opplevelsen av normalitet i motsetning til å bli marginalisert, hvor brukerne uttrykte en opplevd motsetning mellom ønsket om å leve et normalt liv og i realiteten tilhøre en marginalisert gruppe. Det andre paradokset beskrev motsetningen mellom autonomi og individuell frihet og begrensninger og bruk av tvang i behandling.

– Hvorfor er dette viktige funn?

– Funnene som jeg presenterer sier noe om hvor viktig det er med en helhetlig tverrfaglig tjeneste som setter brukerens behov i sentrum. Brukerne innehar viktige ressurser, og må ikke oppfattes bare som utfordringer. Det er fleksibiliteten i tjenesten som brukerne setter pris på, for eksempel at de kan snakke om medisinering med personalet og at teamet kommer hjem til dem.

– Hvilke nye kunnskapshull har denne studien avdekket?

– Det er viktig at alle som jobber på psykisk helse og rus-feltet har jevnlige etiske debatter om vanskelige spørsmål, som for eksempel bruk av tvang og opprettholdelse av autonomi og selvstendighet.

– Hvordan har dere ivaretatt brukerinvolveringen gjennom forskningsprosessen?

– Denne studien bygger på spørreundersøkelsen «Bruker spør bruker om ACT-team», hvor brukerinvolveringen har vært gjennomført fra første bokstav. Erfaringskompetanse har deltatt i utformingen av prosjektet, utarbeidelse av spørreskjema og koordineringen av datainnsamlingen. Ni personer med brukererfaring hadde fått opplæring i å gjøre intervjuene. Medforskere deltok også i analysen av dataene. Mitt eget ståsted, som forsker med brukererfaring, har også ført til at brukerperspektivene har fått en sentral plass i studien.

Her kan du lese mer om doktorgradsprosjektet

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.
Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler. Vennlig hilsen redaksjonen.

RELATERTE SAKER

FRA NETTBUTIKKEN

SISTE SAKER

  • Derfor tok de ut dissens fra forslaget til ny tvangslov
    Jens Petter Gitlesen og Vibeke Erichsen utdyper hvorfor de tok ut dissens fra tvangslovutvalget og hva de håpet å få gjennomslag for da de takket ja til å delta i arbeidet....
  • Kunne tvang hjulpet Siw?
    Om lag 2.500 mennesker i Norge har samme livssituasjon som beskrives i dokumentaren om Siw. Er økt bruk av tvang riktig vei å gå?...
  • Vet du nok om valgrettighetene?
    Er du som pårørende eller helsepersonell usikker på rettigheter i forbindelse med valg? Eller opplever du at omgivelsene dine ikke tar valgrettighetene dine på alvor? ...

Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv