Ny veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov

Helsedirektoratet lanserte nylig en ny veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov. Personer som inngår i denne kategorien kan for eksempel være mennesker med behov for samtidige tjenester knyttet til både psykisk helse, rus, somatisk helse og psykososial fungering.

Skrevet av: Tone Larsen Hoel

-Målet med veilederen er at det etableres strukturert og tverrfaglig oppfølging av personer med behov for tjenester fra flere aktører, sier Sigrunn Gjønnes i Helsedirektoratet.

Veilederen er primært rettet mot ledere på alle nivåer i virksomheter som yter tjenester til personer med store og sammensatte behov. I prinsippet inkluderes hele bredden av helse- og velferdstjenester både i kommunene og spesialisthelsetjenesten. Kommunene er imidlertid den mest sentrale tjenesteyteren på helse- og velferdsområdet, så veilederen har en tydelig innretning mot kommunene. Seniorrådgiver Sigrunn Gjønnes i Helsedirektoratet gir ytterligere informasjon om veilederen i dette intervjuet.

 

Tjenestene skal se hele mennesket

-Hvorfor har dere lansert denne veilederen? Hva ønsker dere å oppnå?

-Veilederen er utarbeidet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, og er en oppfølging av tiltak i Primærhelsetjenestemeldingen. Målet er at det etableres strukturert tverrfaglig oppfølging av personer med behov for tjenester fra flere aktører. At tjenestene ser «hele mennesket» og ikke bare forholder seg til avgrensede diagnoser, er viktig. Tilnærmingen må snus fra «Hva feiler det deg?» til «Hva er viktig for deg?». Et annet sentralt mål er å sikre mer systematikk i identifisering og utredning av behov, både hos brukergrupper som mottar tjenester og hvor behovet endrer seg over tid og for personer som ikke av eget initiativ oppsøker tjenestene.   

 

Krav til lederne

-Hva inneholder veilederen og hva er de viktigste anbefalingene og føringene?

-I første kapittel oppsummeres ti sentrale «ledergrep». Eksempler på temaer er at brukeres medvirkning må styrkes og at organisering av tjenestene må ta utgangspunkt i brukeres behov. Det må sikres sterkere lederforankring av koordinering, og kommunene og spesialisthelsetjenesten må samarbeide om et helhetlig og koordinert tjenestetilbud slik at det ikke oppstår brudd i forløp. Kompetanse bør benyttes på tvers av organisatoriske enheter. Det må videre legges til rette for at brukere får nødvendige fastlegetjenester.  

 

Behov for bedre koordinering

-Hvilken kunnskap bygger anbefalingene på?

-Primærhelsetjenestemeldingen peker på at et økende antall brukere har flere sykdommer samtidig, nedsatt funksjon knyttet til flere livs- og funksjonsområder og derav et omfattende bistandsbehov. Sentrale temaer i utfordringsbildet er, slik det beskrives i stortingsmeldingen, at tjenesteyterne jobber hver for seg og/eller monofaglig. Det pekes på behov for sterkere ledelse for å sikre koordinerte tjenester, og at mange i dag ikke får oppfylt retten til individuell plan. Det henvises i veilederen til forskning som understøtter tverrfaglig og strukturert oppfølging av disse brukergruppene. En sentral referanse er blant annet en NICE-retningslinjen for multisyke som ble lansert i 2016.

 

Bør kjenne til veilederen

-Kan, og i tilfelle hvordan kan, brukere og pårørende ha nytte av å kjenne til denne veilederen?

-Det er viktig at brukere og pårørende kjenner til hvilke krav og anbefalinger som gjelder for tjenestene slik at de kan rette sine forventinger i samsvar med dette.

-Hvordan vil brukere og pårørende kunne merke at veilederens føringer har nedfelt seg i tjenesteapparatet?

-At tjenestene er bedre koordinerte og at de er blitt bedre til å lytte til brukerne.

 

Individuell Plan

-Individuell plan er en lovpålagt rettighet ved langvarige og sammensatte behov, og er et av verktøyene som trekkes frem for bedre koordinering i veilederen. Vi er kjent med at individuell plan fortsatt er for lite brukt, hva tenker dere kan endre dette?

-Individuell plan og koordinator er sentrale tema i denne veilederen. Helsedirektoratet erfarer at tjenestene etterlyser sterkere lederforankring av dette arbeidet, og dette er fulgt opp i veilederen.  

 

Gode overganger

-Hvordan ser dere denne veilederen i sammenheng med pakkeforløpene som snart skal implementeres?

-I veilederen beskrives forholdet til pakkeforløp, herunder viktigheten av å sikre gode overganger til strukturert og tverrfaglig oppfølging også etter at et pakkeforløp er avsluttet for de som trenger det.

 

Link til veilederen: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/oppfolging-av-personer-med-store-og-sammensatte-behov

Link til informasjonsfilm om veilederen: https://www.youtube.com/watch?v=5yk1wId3mjs

Om Individuell plan: https://www.erfaringskompetanse.no/nyheter/individuell-plan-lovpalagt/

Informasjonshefte Individuell Plan: https://www.erfaringskompetanse.no/nettbutikk/publikasjoner/individuell-plan/

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.
Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler. Vennlig hilsen redaksjonen.

RELATERTE SAKER

FRA NETTBUTIKKEN

 • Samarbeid om gode løsninger

  kr 100,00
  Kjøp
 • Journal og epikrise. Hva har du skrevet om meg?

  kr 75,00
  Kjøp
 • Taushetsplikt. Hvem skal vite?

  kr 50,00
  Kjøp
 • Tvang og samtykke

  kr 50,00
  Kjøp

SISTE SAKER

Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv