Publikasjoner

Her finner du våre publikasjoner. Ta kontakt på bibliotek@erfaringskompetanse.no om du har spørsmål. De fleste er gratis å laste ned, men noen må kjøpes via vår nettbutikk. Prisene er oppgitt i beskrivelsene nedenfor.

Hva menes med at «frivillighet skal være forsøkt»?

I dagens psykisk helsevernlov står det at «frivillighet skal være forsøkt, hvis det ikke er åpenbart formålsløst». Men hva betyr egentlig det? Holder det at man først spør personen om han ønsker et gitt tilbud frivillig, før man eventuelt gir det samme tilbudet med tvang? Dette er nok dessverre hvordan loven praktiseres mange steder, men det er ikke tilstrekkelig. For at man skal kunne si at frivillighet er forsøkt, kreves det mer.

Last ned som PDF | Kjøp i nettbutikken (75,-)

 

 

Magasinet 2019 – Veien Videre

Tidligere har vi tematisert og gitt kvalifiserte innspill til helsemyndighetene på områder som pårørende, barn som pårørende, samarbeid, grunnlagstenkning m.m. ved å samle representanter fra fag, erfaring og politikere.
I 2019 var tema «Bedre behandling og omsorg til mennesker med langvarige og alvorlige psykiske lidelser og evt. ruslidelser».

Last ned som PDF eller bestill gratis via bibliotek@erfaringskompetanse.no

 

Det er litt som et eget språk

Hensikten med denne rapporten er å utforske og beskrive erfaringsbasert kunnskap som fenomen slik erfaringsmedarbeidere forstår og ordlegger det i sitt samarbeid med brukere og pårørende. Sentrale forskningsspørsmål er knyttet til: Hva er det særegne med erfaringsbasert kunnskap? Hvordan, og når, benyttes den erfaringsbaserte kunnskapen?

Last ned som PDF | Kjøp i nettbutikken (100,-)

 

Dialoghefte

Et hefte om å redusere bruken av tvang. I 2017 var en del av oppdragsbrevet fra helseministeren til foretakene at alle enheter som benyttet tvang innen psykisk helsevern, skulle arrangere dialogmøter mellom pasienter og fagpersoner. Hensikten med møtene var å redusere bruken av tvang innen psykiatrien, både på avdelingene og tvang uten døgnopphold (TUD). Nasjonalt senter for erfaringskompetanse fikk i oppdrag å bistå foretakene i organiseringen av disse møtene. For oss i Erfaringskompetanse, var det særlig viktig at møtene skulle ha en reell effekt i å redusere tvangsbruken innen psykisk helsevern. Det er selvfølgelig alltid fint at folk snakker sammen, men i denne sammenhengen ønsket vi at møtene skulle føre til faktiske endringer.

Last ned PDF

 

Magasinet 2018 – Veien videre

Magasinet har en rekke saker i ulike sjangre: Du vil finne intervjuer med innlederne om hvilke problemstillinger som ble tatt opp på toppmøtet i vår, som hadde Barn som pårørende som tema. Senteret har også utfordret en rekke skribenter til å skrive nye tekster om relevante problemstillinger til temaet Barn som pårørende. Stillasbyggerne og Blå Kors Kompasset er representert ved en tekst hver om hvordan de arbeider for barns beste, Warsame Ali har skrevet en kronikk om utfordringene ved psykisk helse-tjenester til pasienter fra innvandrermiljøer. Flere forskere presenterer nyere forskning på barn som pårørende. I tillegg finnes anbefalingene fra toppmøtet bakerst i magasinet.

Last ned som PDF eller bestill gratis via bibliotek@erfaringskompetanse.no

 

 

Samarbeid om gode løsninger

Hvordan ser pårørende selv på sine bidrag til forebygging, reduksjon og kvalitetssikring av tvang i psykiske helsetjenester? Det er tema for forskningsprosjektet Reidun Norvoll, forsker på Arbeidsforskningsinstituttet, har gjennomført og ledet, på oppdrag for Erfaringskompetanse. Hanne Moss og Arnhild Litlere har vært medforskere.

Last ned som PDF eller kjøp i nettbutikken (100,-)

 

 

 

 

Journal og epikrise. Hva har du skrevet om meg?

Dette heftet inneholder enkel og lettfattelig informasjon om journaler og epikrise til både helsearbeidere, pasienter og pårørende. Det er med flere eksempler fra hverdagssituasjoner, og det er også noe informasjon om hvilke klagemuligheter man har.

Last ned som PDF | Kjøp i nettbutikken (75,-)

 

 

 

Taushetsplikt. Hvem skal vite?

I dette spennet mellom situasjoner hvor taushetsplikten er absolutt, og situasjoner hvor det finnes unntak (lovbestemte eller etter tillatelse), kan det oppstå misforståelser, både hos helsearbeidere og hos pasienter, om hva som er lov og hva som ikke er lov.

Last ned som PDF | Kjøp i nettbutikken (50,-)

 

 

 

Tvang og samtykke

Det nye, innenfor psykisk helsevern, er at pasienter som har samtykkekompetanse, har rett til å godta eller nekte at en ny behandling skal startes opp. De har også rett til å velge om en påbegynt behandling skal fortsettes eller avsluttes. Disse valgene gjelder selv om behandleren mener behandlingen er nødvendig.

Last ned som PDF eller kjøp i nettbutikken (50,-)

 

 

 

 

Magasinet 2017 – Veien Videre
Magasinet inneholder intervjuer av bidragsyterne på toppmøte, en kronikk, tekster om og av pårørende og ett skjønnlitterært bidrag fra Olaug Nilssen, som nylig kom med en ny bok der hun skriver om sine erfaringer som pårørende. I tillegg får du alle anbefalingene fra toppmøtet, som er systematisert og allerede videreformidlet til helsemyndighetene. Disse anbefalingene baserer seg på gruppesamtalene fra bordene. Anbefalingene kommer derfor fra et samlet toppmøte, og ikke fra vårt senter alene.

Last ned PDF eller bestill gratis via bibliotek@erfaringskompetanse.no

 

 

Angår det meg? Om valg og valgdeltagelse
Heftet inneholder informasjon om hvorfor noen mener det er viktig å stemme med valg, om de ulike typene valg som finnes i Norge, om hvordan du kan finne informasjon om hvem du ønsker å stemme på, og om hvordan du stemmer. I tillegg er det eksempler på praktiske situasjoner og utfordringer enkelte mennesker med psykiske lidelser kan oppleve i forbindelse med valgdeltagelse.

Last ned som PDF eller kjøp i nettbutikken (50,-)

 

 

Brukeres erfaringer med hjelp og støtte fra erfaringsmedarbeidere innen psykisk helse og rus

I 2016 var vi sammen med Høgskolen i Sørøst-Norge om et stort prosjekt om brukernes opplevelser med erfaringsmedarbeidere. I denne definisjonen inngår erfaringskonsulent-stillingene som en av flere typer stillinger.

Last ned som PDF

 

 

Individuell Plan
En individuell plan – IP – er et verktøy som skal sikre at du som pasient får helhetlige tjenestetilbud som er tilpasset akkurat dine behov, tilbud som er godt koordinerte.  IP skal også sikre at pasienter får medvirkning og innflytelse på sitt eget helse- og omsorgstilbud, og at man jobber mot pasientens egne mål.

Last ned fil som PDF eller kjøp i nettbutikken (50,-)

 

 

 

Levd Liv og veien videre
Menneskets egenkraft er den viktigste ressursen i alt helsearbeid. Dyktige fagfolk og respekt er grunnleggende for utvikling av gode tjenester. Likeså anerkjennelse av et familie­ og nettverks perspektiv. Vi jobber for et mer demokratisk og etisk psykisk helsefelt der man har reell brukerinnflytelse på alle nivå. Dette handler om fordeling av makt og ansvar gjennom brukermedvirkning.

Last ned PDF eller bestill gratis via bibliotek@erfaringskompetanse.no

 

 

brukeransatte-thumbBrukeransatte
Brosjyren “Brukeransatte” er et av produktene som har blitt laget i løpet av en ekstra satsning på erfaringskonsulentene i 2016. Brosjyren har litt generell informasjon om hva en erfaringskonsulent er og hva de gjør. Den kan lastes ned gratis og enkelt tilpasses til ulike arbeidsplasser som har erfaringskonsulenter, og som ønsker å informere om det til bruker/pasient/pårørende. Det er et eget felt i brosjyren hvor man kan skrive inn kontaktdetaljer og annen relevant informasjon.

Last ned PDF

 

 

antologi_butikk

Antologien “Levd Liv”
Vi arbeider for at erfaringsbasert kunnskap fra brukere og pårørende må integreres i god praksis. I denne boken bidrar artikkelforfatterne til å tegne et bilde av det feltet vi arbeider innenfor. Vi har bidrag fra brukere, pårørende, forskere og behandlere. Skjønnlitterære tekster spiller en viktig rolle i denne antologien, og slik ønsker vi å hente kunnskap fra nye områder som tradisjonelt sett ikke har spilt en sentral rolle på feltet. Boken har 15 nyskrevne artikler og to større intervjuer, og er på 400 sider.

Kjøp i nettbutikken (249,-)

 

 

brukeransettelser-thumb

Håndbok for arbeidsgivere som skal ansette erfaringskonsulenter
Håndboken Brukeransettelser er skrevet av erfaringskonsulentene Astrid Weber og Målfrid Frahm Jensen som begge har lang erfaring innen feltet. Dette er en informasjonsbok for arbeidsgivere som skal ansette erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusfeltet, og tar for seg hvilke forberedelser som bør gjøres før erfaringskonsulenten ansettes og hva som er viktig å ha med videre når man har ansatt en.

Laste ned PDF eller kjøp i nettbutikken (100,-)

 

magasinet-thumb

Magasinet 2016
Hvordan kan tjenestene innen psykisk helse og rus bli bedre?  For å få best mulig svar på dette inviterte Erfaringskompetanse  til dialog og samlet fine folk som kom med kloke innspill og tanker.  Anbefalingene fra Toppmøte 2015 finner du i dette magasinet.

Last ned PDF eller bestill gratis via bibliotek@erfaringskompetanse.no

 

 

opplæring-thunbOpplæring- og veiledningbehov hos erfaringskonsulenter
Nasjonal  kompetansetjeneste ROP fikk  høsten 2014 i oppdrag av Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse å gjennomføre en undersøkelse av opplærings-­ og veiledningsbehovet hos erfaringskonsulenter ansatt i det psykiske helsefeltet.

Last ned PDF eller bestill gratis via bibliotek@erfaringskompetanse.no

 

 

 

rådgivende-utvalgAnbefalinger fra rådgivende utvalg
Rådgivende utvalg ble nedsatt av Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, som en sammensatt perspektivgruppe i  2 år.  Utvalget har drøftet behandling og behandlingsbegrepet knyttet til diagnoser og kategorisering, medisinfrivillighet og forsvarlighet. Dette er områder som i stor grad krever bredde i tilnærmingen til hva som er forsvarlig behandling i et brukerperspektiv.

Last ned PDF eller bestill gratis via bibliotek@erfaringskompetanse.no

 

 

 

topmmøte-2015Toppmøte 2015
Dette er anbefalingene fra toppmøte 2015 med tema: Med rett til å velge. Med rett til å styre. Dialog om grunnlagstenkning og innhold i fremtidens tjenester innen psykisk helse og rus.

Last ned PDF

 

 

 

topmmøte-2014Toppmøte 2014
Dette er anbefalingene fra toppmøte 2014 med tema: Med rett til å velge: Dialoger om medisinfrie behandlingstilbud i psykisk helsevern

Last ned PDF

 

 

 

 

Håndbok ODIN
Formålet med denne håndboken er å synliggjøre en modell som gjør at mennesker med langvarige rus- og samtidig psykiske problemer skal kunne få et kvalitetsmessig godt tilbud .Modellen skal ved å mobilisere brukerens egne krefter og sosiale ressurser, bidra til å styrke mestring av dagliglivet, minimalisere oppholdstid i døgnavdelinger, redusere bruk av tvang, lette tilgangen på hjelp og bedre livskvaliteten.

Last ned PDF eller bestill gratis via bibliotek@erfaringskompetanse.no

 

 

10-punkter-tvangPlakat 10 punkter for å ungå tvang
Det finnes mange gode og konkrete forslag fra folk med erfaring om hva som kan gjøres for å forhindre bruk av tvang, men et problem er at dette ikke nødvendigvis leses. Vi ønsket å lage noe kort og konsist som vektlegger det aller viktigste, det som ofte må være på plass for at andre tiltak skal ha noen effekt. Hvordan jeg blir møtt, betyr noe! Bruk av tvang skjer ikke i et vakuum. Det som skjer før, under og etter kan forhindre tvang.

Last ned PDF

 

 

 

alt-tvang-2Alternativer til Tvang – Underhefte
Gjennomgangen av forskning og litteratur om alternativ til og reduksjon av bruk av tvang, viser at det er mange systematiske forsøk som ser ut til å virke. Faktorer som terapeutiske relasjoner, bedre samarbeid, hyggelige hjemlige omgivelser og mer opplevelse av frihet og trygghet ser ut til å være sentrale for å forebygge bruk av tvang.

Last ned PDF eller bestill gratis via bibliotek@erfaringskompetanse.no

 

 

 

alt-tvang-1Alternativer til Tvang – Ressurshefte
Erfaringskompetanse har gjennom prosjektmidler fra Helsedirektoratet fått muligheten til å tydeliggjøre hvilke frivillige løsninger og alternativer til tvang som er særlig aktuelle, sett i et brukerperspektiv. Uten tett dialog med mennesker som selv har opplevd tvang, hadde ikke dette vært mulig.

Last ned PDF eller bestill gratis via bibliotek@erfaringskompetanse.no

 

 

 

skadereduserendeSkadereduserende veileder oppdatert_2014
Mange mennesker bruker psykofarmaka i Norge i dag. Noen er fornøyd med situasjonen, mens andre har et ønske om å slutte med medikamenter, eller redusere bruken. Denne veilederen er primært skrevet av hensyn til mennesker som vurderer å redusere, eller slutte med psykofarmaka.

Last ned PDF eller bestill gratis via bibliotek@erfaringskompetanse.no

 

 

 

november-er-tristNovember er trist
November er trist er ei vakker bildebok med korte tekster. Boka handler om motsetninger mellom november og juni, og kan leses av mennesker i alle aldre. Spesielt for barn kan boka være nyttig å bruke som et verktøy i å snakke om triste og vanskelige følelser.

Last ned PDF eller kjøp i nettbutikken (75,-)

 

 

 

pio-ressursRapport over rådgivning – 2007-2012
Med støtte fra Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse har PIO-senteret oppsummert 5 års rådgivning og veiledning med pårørende til psykisk syke i Oslo. Rapporten viser at det er mange pårørende som bryr seg om sine nærmeste. Men den viser også at pårørende blir oversett, både av behandlingsapparatet og systemet.

Last ned PDF

 

 

 

erfaringer-2012Erfaringer 2012
I magasinet har vi samlet historier, kronikker og blogger som mennesker har delt med oss. Her finner du nyhetssaker og kronikker, historier delt i Erfaringsbasen og blogger. Og du kan lese mer om Erfaringskompetanse sin strategi for Forskning og utvikling (FoU), og publikasjoner vi har bidratt til. Her møter du brukere og fagfolk side om side.

Last ned PDF eller bestill gratis via bibliotek@erfaringskompetanse.no

 

 

 

 

mer-enn-bare-ordMer enn bare ord
Hva er en bruker eller en brukerrepresentant, og hva mener vi med brukerkunnskap, brukererfaring og brukerperspektiv? Hva ligger i ordet brukeransettelse, brukermedvirkning og selvhjelp? Denne publikasjonen forsøker å gi en forståelse bak ordene gjennom å se på definisjonene og nyansene med dyp respekt for innholdet.

Last ned PDF eller bestill gratis via bibliotek@erfaringskompetanse.no

 

 

 

tvang-i-helsevernTvang i psykisk helsevern
Det er en uttalt politisk målsetting at bruken av tvang i psykisk helsevern i Norge skal reduseres. I arbeidet forå få til det må vi utvikle tjenester som bygger på brukernes egne erfaringer med tvangen, også erfaringen og synspunktene til de brukerne som i ettertid er misfornøyde og kritiske til bruken av tvang.

Last ned PDF eller bestill gratis via bibliotek@erfaringskompetanse.no

 

 

 

familiehjelpaBruken av KOR-skjemaer i “Familiehjelpa i Stange”
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse har i samarbeid med Høgskolen i Buskerud, avdeling for helsefag ved Institutt for forskning innen psykisk helse og rus, evaluert bruken av KOR-skjemaer i ”Familiehjelpa” i Stange.  ”Familiehjelpa” er en del av prosjektet ”Sammen for barn og unge” i Stange og er et lett tilgjengelig lavterskel tilbud for barn i førskolealder og deres familie, med høy grad av brukermedvirkning. ”Familiehjelpa” er en tverrfaglig samarbeidsmodell som skal sikre at alle utsatte førskolebarn og deres familier skal få helhetlig, samtidig og koordinert innsats i henhold til sine rettigheter og behov.

Les mer

 

 

afi-utenforJeg vil ikke stå utenfor. Arbeid og utdanning
AFI-notat 10/2011. Arbeidsforskningsinstituttet har på oppdrag fra Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, sett på hvilke faktorer personer med psykiske vansker selv opplever og erfarer som viktige for deltakelse i utdanning og arbeid.

Last ned PDF eller bestill gratis via bibliotek@erfaringskompetanse.no

 

 

 

erfaringerErfaringer
Den eneste sanne kunnskap er erfaring, sa Albert Einstein. Og nettopp erfaringer på godt og vondt, har vi valgt å dele med deg. Magasinet inneholder et lite knippe av det vi i Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, jobbet med i 2011. Her finner du nyhetssaker og kronikker, historier delt i Kunnskapsbasen, blogger og informasjon om både paneldebatter og publikasjoner. Vi møter brukere og fagfolk side om side. ”Erfaringer” handler om det vi opplever og kjenner på i livene våre – på godt og vondt.

Last ned PDF

 

 

 

brukermed-ropBrukermedvirkning i kvalitetsforbedring av tjenester for personer med rus og psykiske lidelser (ROP)
I denne artikkelen vil vi vise hvilken betydning det kan ha å involvere representanter for brukere i forbedringsarbeid og hvordan dette kan gjøres. Det er mange måter å få fram brukernes stemmer, og vi illustrerer noen av dissegjennom erfaringer fra to prosjekter som har til hensikt å forbedre tjenestene til personer med rus og psykiske lidelser.

Last ned PDF

 

 

 

samarbeid-forskning-brukermiljøerRessurshefte – Samarbeid mellom forsknings- og brukermiljøer
Dette tipsheftet er en konkret satsing på å fremme nettopp kunnskap om hvordansamarbeidsforskning mellom forskere og folk med brukererfaring kan legges opp praktisk. Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse ønsker at den skal føre tildiskusjoner blant forskere og brukermiljøer om brukerinvolvering i forskning, som vi nå ser stadig flere forsøk med i Norge.

Last ned PDF eller bestill gratis via bibliotek@erfaringskompetanse.no

 

 

helselabyrintenHelselabyrinten – spillet om din psykiske helse
Spillet har en pedagogisk hensikt og ønsker å motivere til dialog mellom, og skape felles refleksjon hos brukere av psykiske helsetjenester og deres behandlere.

Kjøp i nettbutikken (200,-)

 

 

vendepunktVendepunkt… og livet etterpå
I dette magasinet tar vi tak i det som skjer når livet tar en annen dreining og hva som kommer etterpå. Det er et samarbeid mellom Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse og bladet Psykisk helse, som vi har hentet de fleste artiklene fra.

Bestill gratis via bibliotek@erfaringskompetanse.no

 

 

 

 

en-hellig-pliktEn hellig plikt
Hvordan beskriver brukere av psykisk helsevern seg selv, og hvilke motiver oppgir de for å nedfelle sine erfaringer skriftlig?
 av Inger Beate Larsen og Anders Johan W. Andersen. Tittelen ”En hellig plikt” referer til en selvbiografi skrevet av Haaken Bergh i 1925. Bergh skriver om sine erfaringer som pasient i møte med det offentlige, psykiatriske hjelpeapparatet i Norge tidlig på 1900-tallet. Hans opplevelser satte dype spor, og han opplevde det som en plikt og nødvendighet å informere samfunnet om hva han var blitt utsatt for.

Last ned PDF

 

 

ny-kunnskap-ny-praksisNy kunnskap – ny praksis. Et nytt psykisk helsevern
På bakgrunn av en analyse av kunnskapssynet i Opptrappingsplanen for psykisk helse setter Tor-Johan Ekeland nåværende motsetninger inn i en historisk sammenheng, underlagt en epistemologisk analyse. Forholdet mellom objekt- og subjektontologiske posisjoner blir klargjort, og begrepet ”erfaringskompetanse” drøftes med basis i denne. En del forskningsmessige utfordringer som denne analysen impliserer, blir også diskutert.

Last ned PDF eller bestill gratis via bibliotek@erfaringskompetanse.no

 

 

menneskerettigheterIntroduksjon til menneskerettigheter innen psykisk helsefeltet
Dette heftet er spesielt laget med tanke på helsepersonell innen de psykiske helsetjenester.

Last ned PDF eller bestill gratis via bibliotek@erfaringskompetanse.no

 

 

 

 

hvor-går-grensenHvor går grensen Om tvang og menneskeverd i psykiatrien
Hvor går grensen for bruk av tvang i psykiatrien? Det kan stilles mange spørsmål når det gjelder bruk av tvang i psykiatrien. Dette heftet forsøker å trekke frem forskjellige sider av disse spørsmål i håp om at dette kan være et oppslagshefte for dem som er interessert i temaet.

Last ned PDF eller bestill gratis via bibliotek@erfaringskompetanse.no

 

 

 

vendepunktfilmenVendepunkt
I denne dvd-filmen ønsker vi å fokusere på hva som styrker vår psykiske helse. Vi møter tre mennesker som forteller sine historier. Kontakt biblioteket for bestilling og mer info.

 

 

 

 

vekst-og-mestringProsjekt Vekst- og mestringsgrupper 2006-2008
Denne publikasjonen viser et grunnlag for utvikling av ny teoretisk og praktisk kunnskap når det gjelder kreative tilbud for ungdom med alvorlige psykiske helseplager.

Last ned PDF

 

 

 

 

tenk-ut

Refleksjonskort til bruk ved etiske utfordringer knyttet til kriminalitet, rus og psykisk helse
I samarbeid med Stabburshella brukerstyrte senter og Kriminalomsorgen i frihet/Vestoppland fengsel, Valdres, har vi trykt opp og distribuert refleksjonskortene «Tenk Ut». Det er utarbeidet et opplæringsprogram i bruken av disse sammen med en håndbok i «Åpne dialoger i nettverksmøter».

Kjøp i nettbutikken (460,-)

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.
Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler. Vennlig hilsen redaksjonen.

SISTE SAKER

Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv