Medisinfrie behandlingstilbud – Oversikt over medisinfrie behandlingstilbud i helseforetakene pr. 01.04.17

De medisinfrie behandlingstilbudene er nå under utvikling og har ikke funnet sin endelige utforming i mange av helseforetakene. Det er mange ulike målgrupper, inntakskriterier og innhold i tilbudene. Primært er det snakk om nedtrapping og avslutning av nevroleptika. Det er registrert 14 tilbud så langt i 2017. Ved flere av tilbudene må pasientene henvises gjennom distrikts psykiatriske sentre (DPS). Foreløpig har ingen erfaring med rekruttering fra akuttavdelingene.

Skrevet av: Thomas Øverbø

I et brev til de regionale helseforetakene (RHF) den 26.11 2015 gav Helse- og omsorgsdepartementet (Regjeringen.no) frist til 1.juni 2016 med å etablere medikamentfri behandling/nedtrapping av medikamentell behandling.

  • I oppdragsbrevet til de regionale helseforetakene (RHF) for 2015 (Regjeringen.no) skriver Helse- og omsorgsdepartementet: «Pasienter i psykisk helsevern skal så langt det er forsvarlig kunne velge mellom ulike behandlingstilbud, herunder medikamentfritt tilbud. Tilbudet utformes i nært samarbeid med brukerorganisasjonene».
  • Det arbeides i alle de regionale helseforetakene med å forbedre kunnskapsgrunnlaget om medikamentfri behandling.
  • I 2010 tok en rekke brukerorganisasjoner initiativ til «Fellesaksjonen for medikamentfrie behandlingsforløp i psykiske helsetjenester».

I dag er det mange innen det ordinære psykiske helsevern som får behandling uten medisiner. Det er frivillig å motta medikamentell behandling (utenom ved visse unntak). Beslutning om behandlingsvalg og om en del av din behandling skal bestå av medikamentell hjelp gjøres av den enkelte i samarbeid med den enkeltes behandlingsansvarlig.

https://helsenorge.no/rettigheter/samvalg

http://www.mentalhelse.no/nyheter/medisinfritt-behandlingsloep-for-psykisk-syke

 

Tilbud per våren 2017

Helse Sør Øst:

Sørlandet sykehus

Kristiansand. 2 døgnplasser. – under planlegging.

 

Sykehuset Telemark.

Porsgrunn DPS – 2 døgnplasser.

Seljord DPS – 2 døgnplasser.

https://www.sthf.no/om-oss/nyheter/medisinfritt-tilbud-til-psykisk-syke

 

Sykehuset Vestfold

Søndre Vestfold DPS – 4 plasser

Nordre Vestfold DPS – 2 plasser (planer om å utvide i løpet av året)

https://www.siv.no/helsefaglig/samhandling/medisinfritt-behandlingstilbud-

 

Oslo Universitetssykehus

Søndre Oslo DPS – 4 døgnplasser

Diakonhjemmet sykehus – 1 plass

Lovisenberg Diakonale sykehus DPS– 2 døgnplasser

https://www.lds.no/behandling/behandlinger-a-aa/m/medikamentfritt-behandlingstilbud-ved-psykiske-lidelser/

https://www.lds.no/aktuelt/nytt-medikamentfritt-behandlingstilbud/

 

A-hus:

Nedre Romerike DPS, Moenga Døgn – 7 plasser. Følgeforskning, Målgruppe: Pasienter ved DPS, inntak vurderes ut ifra funksjon og vansker, ikke diagnose.

 https://www.ahus.no/behandlinger/medisinfri-behandling

 

Vestre Viken helseforetak:

Kongsberg DPS – 1 plass ved seksjon døgn med poliklinikk. Målgruppe: Pasienter med et psykoselignende sykdomsbilde som har blitt behandlet over tid med medisiner uten opplevd symptomlette og/eller bedring av funksjonsnivå.

Bærum DPS- 4 plasser ved døgnavdeling, Dr. Høstvei. Målgruppe: Primært pasienter med depresjon, angst, personlighetsforstyrrelser, spiseforstyrrelser og legemiddelavhengighet, ikke akutte psykoser og alvorlige bipolare lidelser.

Lier psyk. Avd.- 1 plass ved seksjon SBU

https://vestreviken.no/om-oss/nyheter/pillefritt-behandlingstilbud

 

Sykehuset Innlandet.

TIPS enheten (Tidlig intervensjon ved førstegangspsykose) i Oppland, Reinsvoll, og

TIPS enheten Hedmark, Sanderud, skal inkludere et medisinfritt behandlingsalternativ.

https://sykehuset-innlandet.no/fag-og-forskning/samhandling/fastlegesiden/medisinfri-behandling-

 

Sykehuset Østfold.

Halden og Sarpsborg DPS – 6 døgnplasser. Målgruppe: Pasienter med psykoseproblematikk

https://sykehuset-ostfold.no/om-oss/nyheter/behandling-uten-medisiner

 

Helse Vest:

Medisinfrie behandlingsforløp tilbys alle som ønsker dette i alle enheter, både poliklinikker og sengeposter.

http://mailchi.mp/05eeda48a8e2/medikamentfrie-forlp-status-april-2017

https://helse-bergen.no/avdelinger/rusmedisin/rusmedisin-floen

 

Helse Midt-Norge

Vegsund DPS, Ålesund –  3 plasser (vurderer å utvide i 2017). Målgruppe: Pasienter med alvorlig depresjon, angstlidelser og personlighetslidelser.

 https://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern/avdeling-dps-sunnmore/dps-vegsund-ambulant-og-dognseksjon

 

Helse Nord:

Universitetssykehuset (UNN), Tromsø – 6 plasser. Målgruppe: Pasienter med psykose- og bipolare lidelse https://unn.no/fag-og-forskning/fastlegenytt/medikamentfritt-behandlingstilbud-oppdateringer

 

I tillegg har Incita Recoverysenter,Hurdalsjøen, Friskstiftelsen i Elverum, Fekjær i Valdres, Viken senter i Bardu og Modum Bad tilbud om medisinfri behandling. Dette er private helseforetak.

http://www.incita.no/omrade-psykisk-helse-og-avhengighet/Hurdalsjoen-Recoverysenter/

http://www.friskstiftelsen.no/psykisk-helsevern-elverum

http://www.fekjar.com/hjem.aspx

http://www.vikensenter.no/

http://www.modum-bad.no/

 

KBT Midt Norge har fått i oppdrag å beskrive innholdet i de medisinfrie tilbudene. Link til deres rapport som forventes høsten 2017 vil du finne her. Kontaktperson: Dagfinn Bjørgen Dagfinn.Bjorgen@kbtmidt.no

 

Hold oss gjerne oppdatert, og meld i fra om dere blir kjent med endringer i denne listen: eva@erfaringskompetanse.no

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev.
Skriv gjerne en kommentar nedenfor. Vi ber alle om å bruke vanlig folkeskikk når de kommenterer og husk at det som skrives blir lest av mange andre. Vi fjerner meldinger med trakassering og hat, og falske profiler. Vennlig hilsen redaksjonen.

SISTE SAKER

Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv